Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par to, kāda ir atšķirība Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto Zemes lietošanas veidu un Nekustamā īpašuma lietošanas veidu šeit.

VZD kadastra kartē zemes vienību robežas aktualizē:

  • Atbilstoši VZD iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.
  • Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

Ierādītām un projektētām zemes vienībām, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem par ceļa precīzu izvietojumu un ierādītu zemes vienību robežu noteikšanas dokumentos minēto attālumu no ceļa ass, un VZD rīcībā esošo aktuālo ortofotokarti1.

Ja VZD konstatē Kadastra kartē attēlotās zemes vienības neatbilstību VZD rīcībā esošajai aktuālajai ortofotokartei, VZD precizē tās attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei2.

 

1 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 791. punkts
2 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 1291. punkts