Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par to, kāda ir atšķirība Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto Zemes lietošanas veidu un Nekustamā īpašuma lietošanas veidu šeit.

Dienests kadastra kartē zemes vienību robežas aktualizē:

  • Atbilstoši Dienesta iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.
  • Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

Ierādītām un projektētām zemes vienībām, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem par ceļa precīzu izvietojumu un ierādītu zemes vienību robežu noteikšanas dokumentos minēto attālumu no ceļa ass, un Dienesta rīcībā esošo aktuālo ortofotokarti1.

Ja Dienests konstatē Kadastra kartē attēlotās zemes vienības neatbilstību Dienesta rīcībā esošajai aktuālajai ortofotokartei, Dienests precizē tās attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei2.

 

1 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 791. punkts
2 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 1291. punkts

Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorija ir nekustamā īpašuma apgrūtinājums. Servitūta teritoriju Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemta informācija par pieļaujamību to reģistrēt un grafiskais pielikums ar precīzu servitūta teritorijas atrašanās vietu zemes vienībā.

Līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā servitūta teritoriju reģistrē, pamatojoties uz personas iesniegtu dokumentu par servitūta nodibināšanu (līgums, tiesas spriedums) un grafisko pielikumu ar servitūta atrašanās vietu zemes vienībā, pieprasot Dienesta pakalpojumu “Servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija vai dzēšana ”.

Vēršam uzmanību, ka zemesgrāmatā servitūts kā apgrūtinājums (lietu tiesība) var būt nostiprināts ieraksta veidā (lietu tiesība, kas aprobežo kalpojošo īpašumu par labu valdošajam īpašumam) vai atzīmes veidā (informatīvs, pagaidu raksturs, kas nenodibina lietu tiesību – t.i. neaprobežo zemes vienību par labu citai zemes vienībai, bet ko var aizstāt ar ierakstu, ja zemes īpašnieks vai attiecīgā ieinteresētā persona iesniedz zemesgrāmatā atbilstošu nostiprinājuma lūgumu). Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos reģistrē visu veidu servitūta teritorijas, tāpēc par to, kā konkrētais servitūts ir nostiprināts zemesgrāmatā, aicinām pārliecināties attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā (www.zemesgramata.lv).

Arī apgrūtinājuma “servitūta teritorija” aktualizāciju izmaiņu gadījumā ierosina:

  • vēršoties rajona (pilsētas) tiesā ar nostiprinājuma lūgumu “Nostiprinājuma lūgumsēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā” (ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā);
  • pieprasot Dienesta pakalpojumu “Servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija vai dzēšana ” (ja zemes vienība nav ierakstīta zemesgrāmatā).