Ja konstatējiet, ka patreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst faktiskajam izmantošanas veidam vai to ir nepieciešams mainīt, atbilstoši "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21. punktam, nekustamā īpašuma īpašniekam, jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā, kurā atrodas attiecīgā zemes vienība. Atbilstoši šo noteikumu 36. punktam, vietējā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc lietošanas mērķa noteikšanas vai maiņas informēs VZD, norādot informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošo platību.

Dienests pēc zemes vai zemes vienības daļas lietošanas mērķa aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā veiks objekta kadastrālās vērtības pārrēķināšanu.

Ja pašvaldība informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu Kadastra informācijas sistēmā iesniedz elektronisku paziņojumu veidā, tad nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizēts datu apmaiņas ietvaros bez maksas. Īpašniekam pašam uz Dienestu nav jānāk, kā arī nav jāraksta iesniegums par datu aktualizāciju.

Ja vēlaties personiski iesniegt Dienestā iesniegumu par datu aktualizāciju un dokumentu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, Dienests pakalpojumu sniegs par maksu.