Lai atbalstītu Kopienas vides politikas, kā arī politiku un darbības, kuras var ietekmēt vidi, 2007. gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

INSPIRE pamatā ir telpiskās informācijas infrastruktūra, ko izveidojušas un pārvalda 27 Eiropas Savienības dalībvalstis. Direktīva apver 34 telpisko datu tēmas, kas nepieciešami vides vajadzībām.

Lai nodrošinātu, ka telpisko datu infrastruktūras dalībvalstīs ir saderīgas un lietojamas Kopienas un pārrobežu kontekstā, direktīva pieprasa, lai vairākās konkrētās jomās (metadati, datu specifikācijas, tīkla pakalpojumi, Datu un Pakalpojumu koplietošana un uzraudzība un ziņošana) tiek pieņemti kopīgi īstenošanas noteikumi. Tos pieņem kā Komisijas lēmumus vai regulas, un tie ir saistoši pilnībā. Šo noteikumu pieņemšanā līdzdarbojas dalībvalstu eksperti.

INSPIRE jomā ir spēkā sekojoši Eiropas Savienības normatīvie akti:

 •  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE);
 •  Komisijas Regula (EK) Nr. 1205/2008  (2008. gada 3. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem;
 •  Komisijas Lēmums (2009. gada 5. jūnijs) , ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu;
 •  Komisijas Regula (EK) Nr 976/2009  (788 KB, DOC) (2009. gada 19 oktobris), ar ko īsteno Direktīvu 2007/2/EK par Eiropas Parlamenta un Padomes attiecībā uz tīkla pakalpojumiem;
 •  Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem;
 •  Komisijas Regula (EK) Nr. 268/2010  (2010. gada 29. marts ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz saskaņotiem nosacījumiem Kopienas iestāžu un struktūru piekļuvei dalībvalstu telpisko datu kopām un pakalpojumiem;
 •  Komisijas Regula (ES) Nr. 1088/2010 (2010. gada 23. novembris) par Regulas (EK) Nr. 976/2009 grozījumiem attiecībā uz lejupielādes pakalpojumiem un transformācijas pakalpojumiem;
 •  Komisijas Regula (ES) Nr. 1089/2010 (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību;
 •  Komisijas Regula (ES) Nr. 102/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību.

Latvijā atbildības sadalījums starp ministrijām INSPIRE jomā ir noteikts Ministru kabineta 2013. gada 28. novembra rīkojumā Nr. 686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju" un šī rīkojuma grozījumos (Ministru kabineta 2015. gada 4. novembra rīkojumā Nr. 675).

Saskaņā ar rīkojumu Tieslietu ministrijas (Valsts zemes dienesta) atbildībā ir šādas tēmas:

 • Administratīvās vienības (INSPIRE direktīvas I pielikuma 4. tēma);
 • Adreses (INSPIRE direktīvas I pielikuma 5. tēma);
 • Kadastrālie zemes gabali (INSPIRE direktīvas I pielikuma 6. tēma);
 • Ēkas (INSPIRE direktīvas III pielikuma 2. tēma).

Īstenošanas noteikumi attiecībā uz administratīvajām vienībām, adresēm un kadastrālajiem zemes gabaliem ir noteikti Komisijas Regulā (ES) Nr. 1089/2010 (1.3 MB, DOC) (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību, bet attiecībā uz būvēm īstenošanas noteikumi vēl tiek saskaņoti.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1205/2008 (121 KB, DOC) (2008. gada 3. decemrbis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu uz metadatiem - nosaka dalībvalstīm pienākumu sniegt telpisko datu kopu un pakalpojumu aprakstu metadatu veidā.