Apstrādes nolūks (mērķis) Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbības nodrošināšana
Juridiskais pamats Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums
Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru
Datu subjekts Apgrūtināto teritoriju un to objektu īpašnieks
Datu apjoms
  • personas kods;
  • vārds (vārdi) un uzvārds.
Datu ieguves avots Apgrūtināto teritoriju un to objektu īpašnieks un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
  • publiska persona valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai
  • privātpersona, ja pastāv kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pantā noteiktajiem pamatojumiem
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīg