Bezmaksas informācija

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 27. panta pirmās daļas 2. punktam maksātnespējas procesa administratoram ir tiesības bez maksas saņemt kadastra informāciju par maksātnespējas subjektam – parādniekam un parādnieka pārstāvjiem piederošajiem un vēsturiski piederējušiem kadastra objektiem – nekustamiem īpašumiem vai būvēm, kas nav neviena nekustamā īpašuma sastāvā, šādā apjomā:

 1. kadastra subjekta (maksātnespējas subjekta) datus:
  1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
  2. personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
  3. kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma vai būves, kas nav neviena nekustamā īpašuma sastāvā, domājamā daļa;
  4. personas statuss attiecībā uz nekustamo īpašumu vai būvi, kas nav neviena nekustamā īpašuma sastāvā (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, apbūves tiesīgais (īpašnieks) un apbūves tiesīgais (tiesiskais valdītājs));
 2. nekustamā īpašuma kadastra numurs vai būves, kas nav iekļauta neviena nekustamā īpašuma sastāvā, kadastra apzīmējums;
 3. nekustamā īpašuma nosaukums un administratīvā teritorija vai kadastra objekta adrese;
 4. zemesgrāmatas nodalījuma numurs, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
 5. par vēsturiski piederējušiem kadastra objektiem arī:
  1. datums, kad fakts par kadastra objekta piederību minētajai personai reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā;
  2. datums, kad fakts par kadastra objekta piederību minētajai personai Kadastra informācijas sistēmā dzēsts.

Informācijas pieprasījumā jānorāda

 1. ziņas par personu, kura pieprasa informāciju (vārds, uzvārds, amata apliecības numurs, juridiskā adrese);
 2. ziņas par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu un tiesas lēmuma norakstu par administratora iecelšanu;
 3. ziņas par parādnieku un/vai tā pārstāvjiem - vārdu, uzvārdu, personas kodu, vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja tas nepieciešams izsniedzamās informācijas atlasei vai izsniegšanai (personas datu apstrādei);
 4. iespējami precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
 5. informācijas saņemšanas pamatojums un izmantošanas mērķis, ja pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju, vai, ja izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu datu apstrāde (tikai Kadastra datiem vai informācijai no Dienesta arhīva) – norāda izpildu darbības, ko veiks, izmantojot pieprasīto informāciju.

Pieprasījumu sagatavo elektroniska dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu) un nosūta Dienestam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Pakalpojumi

Pamatojoties uz maksātnespējas administratora pieprasījumu, Dienests sniedz pakalpojumus:

Pakalpojumu pieprasa un saņem attiecīgā pakalpojuma aprakstā noteiktajā kārtībā.