Ņemot vērā, ka:

  • ne visi dati ir publicējami atvērto datu veidā (piemēram, fizisko personu dati, dati par valstij svarīgiem objektiem, tikai identificētai personai pieejami dati, ierobežotas pieejamības informācija);
  • atvērto datu veidā dati tiek publicēti noteiktā formātā (piemēram, CSV, GML, XML, SHP))

VZD arī turpmāk datus sniegs maksas pakalpojuma veidā, ja:

  • datus vēlēsieties saņemt, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus (piemēram, datubāzes replikāciju, tīmekļa pakalpi, speciālas datu atlases);
  • vēlēsieties saņemt citos formātos vai struktūrā, nekā atvērtie dati (piemēram, piemēram datu saņemšana normalizētā datņu struktūrā, topogrāfiskās informācijas izsniegšana planšetēs);
  • vēlēsieties saņemt Kadastra reģistra datus par kadastra subjektiem (nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, apbūves tiesīgais);
  • vēlēsieties saņemt datus dokumenta veidā (piemēram, Informācija mantojuma lietai, tipveida informācija).

Neatkarīgi no tā, ka VZD ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi datu publicēšanai atvērto datu veidā, Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu VZD maksas pakalpojumu cenrādi:

  • paredzot plašākas iespējas saņemt informāciju bez maksas un dzēšot maksu par tādiem pakalpojumiem, kas turpmāk netiks sniegti tādēļ, ka tie paredz tādu pašu datu saņemšanu, kā atvērtie dati
  • pārskatot pakalpojumu maksu atbilstoši principam, ka maksa netiek piemērota par datiem, bet par speciāla datu izsniegšanas risinājuma izmantošanu vai datu specifisku apstrādi.

Lai esošajiem klientiem nodrošinātu iespēju pielāgot savas informācijas sistēmas turpmākai atvērto datu saņemšanai, VZD ir paredzējis 3 mēnešu pārejas posmu no attiecīgo datu publicēšanas atvērto datu veidā. Šajā laikā VZD datus, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, sniegs bez maksas, izmantojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus. Maksa par datu saņemšanu, izmantojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus, tiks piemērota tikai ar ceturto mēnesi, ja klients izvēlēsies turpināt datus saņemt no VZD.