EUROGEOGRAPHICS

EuroGeographics ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kas dibināta 2011. gada janvārī saskaņā ar  Beļģijas tiesību aktiem. Asociācijā ir apvienojušās kopskaitā 59 Eiropas kadastra, zemes reģistru un  kartogrāfijas iestādes no 46 valstīm. Pēc šo valstu izvēles pārstāvētās valstis ir iedalītas - aktīvajās un asociētajās. Asociētās dalībvalstis piedalās EuroGeographics darbībā, taču tām nav balstiesību Ģenerālajās asamblejās. Latvija ir aktīva dalībvalsts un darbojas vairākās ekspertu grupās, kas izstrādā priekšlikumus un rekomendācijas dažādu ar nozari saistītu jautājumu risināšanā, lai panāktu vienotu izpratni Eiropas savienības dalībvalstu vidū. Vairāk par asociāciju variet lasīt šeit.

PCC

PCC (Permanent Committee on Cadastre in the European Union) – Kadastra pastāvīgā komitēja Eiropas Savienībā. Šajā organizācijā tiek risināti jautājumi par Kadastra attīstību. Vairāk par organizāciju variet lasīt šeit.

 

Dienests kā zemes administrācijas iestāde ir aktīvi iesaistījusies starptautiskajā apritē un kā biedrs darbojas vairākās starptautiskās organizācijās, lai pilnībā integrētos vienotā Baltijas un Eiropas Savienības informācijas telpā, izveidojot e-pārvaldes sistēmu un telpisko datu informācijas infrastruktūru.

STARPTAUTISKĀ MĒRNIEKU FEDERĀCIJA

Starptautiskā Mērnieku Federācija (International Federation of Surveyors, FIG) ir pasaulē vadošā organizācija, kas darbojas zemes pārvaldības, tai skaitā, kadastra un mērniecības jomā, un aptver ar Dienesta darbību saistītos jautājumus. Federācija ir dibināta 1878. gadā, un tā apvieno speciālistus no dažādām pasaules profesionālām organizācijām.

FIG ir ANO atzīta nevalstiska organizācija, kuru pārstāv vairāk nekā 120 valstis visā pasaulē un tās galvenais mērķis ir nodrošināt, ka zemes pārvaldības, tai skaitā, kadastra un mērniecības jomā veicamās aktivitātes apmierina tirgus un sabiedrības vajadzības.

Federācijā darbojas desmit komisijas, kas ir sekojošas:

  1. „Profesionālie standarti un prakse” ” (“Professional Standards and Practice”);
  2. „Profesionālā izglītība” („Professional Education”);
  3. „Telpiskās informācijas pārvaldība” („Spatial Information Management”);
  4. „Hidrogrāfija” („Hydrography”);
  5. „Pozicionēšana un mērīšana” („Positioning and Measurement”);
  6. „Inženierkomunikāciju mērniecība” („Engineering Surveys”);
  7. „Kadastrs un zemes pārvaldība” („Cadastre and Land Management”);
  8. „Telpiskā plānošana un attīstība” („Spatial Planning and Development”);
  9. „Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvaldība” („Valuation and the Management of Real Estate”);
  10. „ Ekonomiska būvniecība un vadīšana” („Construction Economics and Management”).

Dienests ir deleģējis korespondentus 3,5,7 un 9 komisijā, lai piedalītos komisiju organizētajos pasākumos un uzturētu kontaktus ar dažādām pasaules organizācijām. Dienesta kā valsts pārvaldes iestādei būtiski ir īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus kvalitatīvi un efektīvi, ņemot vērā starptautisko praksi, tāpēc līdzdarbošanās FIG veidos vienotu izpratni par federācijā risināmajiem jautājumiem un sekmēs Dienesta ilgtermiņa darbību un attīstību.

Sīkāka informācija par FIG un komisiju darbu ir pieejama šeit.