Apstrādes nolūks (mērķis) Nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanas, uzkrāšanas, izvērtēšanas, saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas nodrošināšana, īstenojot arhīvu pārvaldību un Valsts zemes dienesta darbības dokumentēšanu
Juridiskais pamats Arhīvu likums
Elektronisko dokumentu likums
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
Datu subjekts Dokumenta autors, dokumentā minētā fiziskā persona
Datu apjoms
  • vārds un uzvārds;
  • personas kods;
  • kontaktinformācija saziņai (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
  • norāde par radniecību.
Datu ieguves avots Dokumenta iesniedzējs un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
  • publiska persona valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai
  • privātpersona, ja pastāv kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pantā noteiktajiem pamatojumiem
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīgi, ilgstoši vai īslaicīgi atbilstoši lietu nomenklatūrai