Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma (turpmāk – ATIS) ir valsts informācijas sistēma,  kurā iekļauj datus par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslas.

ATIS darbību valstī regulē Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. ATIS likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām, piemēram, aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas un kultūrvēsturiskām teritorijām, kā arī objektiem, kam Aizsargjoslu likumā nosaka aizsargjoslas.

ATIS iekļaujamo datu sniedzējs ir objekta īpašnieks (valdītājs) vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.

ATIS likums nosaka, ka sākot ar 2016. gada 1. janvāri, VZD uzsāka aizsargjoslu izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju reģistrāciju ATIS un datu sniedzējiem pirmreizēji dati bija jāiesniedz līdz 2017. gada 31. decembrim.

Šobrīd Dienests nodrošina ATIS datu izsniegšanu:

  • datu sniedzējam – bez maksas, izmantojot Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv lejupielādes funkcionalitāti sadaļā "Mani ATIS dati", kur  iespējams lejupielādēt ATIS reģistrētos datus par datu sniedzēja iesniegtajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kā arī šiem objektiem ATIS automātiski attēlotajām apgrūtinātajām teritorijām;
  • būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas  ATIS datus tiešsaistē būvniecības informācijas sistēmā skatīšanās režīmā. Tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējiem – datiem par teritoriju, uz kuru attiecas būvniecības iecere;
  • Kadastrā reģistrētas zemes vienības īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, lietotājam, bez maksas izmantojot e-pakalpojumu “ATIS dati par savām zemes vienībām ”.

Dienests vērš uzmanību, ka datu sniedzējiem nepildot normatīvā aktā noteikto, datu lietotājiem ATIS datus būs iespējams saņemt tikai tādā apjomā, kādā to ir iesnieguši ATIS datu sniedzēji.

Aicinām iepazīties ar ATIS datu sniedzēju sarakstu:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar: