Zemes vienības platība ir lielums, ko iegūst, veicot aprēķinus laukumam, ko iekļauj zemes vienības robežas.

Dažādos laika posmos robežas tika noteiktas un platības aprēķinātas ar dažādas precizitātes metodēm. Lauku apvidos robežas galvenokārt tika noteiktas ar grafiskām metodēm (robežas ierādītas), kas ir zemas precizitātes metode. Attīstoties uzmērīšanas tehnoloģijām un metodēm, veicot robežu instrumentālo uzmērīšanu, tagad ir iespējams iegūt precīzākus datus un precīzāk aprēķināt zemes vienības platību.

Platību atšķirības var veidoties arī citu iemeslu dēļ, ko var konstatēt tikai sertificēts mērnieks.

Veicot atkārtotu robežu uzmērīšanu, platība var tikt precizēta Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” noteiktajās pieļaujamajās platību atšķirību robežās.

Ja Jums radušās šaubas par zemes vienības platību vai ir paredzēts veikt darījumus ar zemi, ir jāpieaicina zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks, kurš veiks atkārtotu instrumentālo uzmērīšanu un precizēs zemes vienības platību.

Platība (ha) Pieļaujamā atšķirība (± %) no zemes robežu plānā norādītās platības
līdz 0,50 3,00
0,51-1,00 2,30
1,01 -5,00 1,80
5,01 -10,00 1,50
10,01 - 50,00 1,25
50,01 -100 1,05
vairāk par
101
1,00
  1. Ja platība ir vienāda ar 1,0 ha vai mazāka, izmantojot formulu ± 0,1 √¯P;
  2. Ja platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 200 ha, izmantojot formulu ± 0,25 √¯P;
  3. Ja platība ir lielāka par 200 ha, izmantojot formulu ± 0,3 √¯P.

 

P – zemes vienības zemes robežu plānā norādītā platība (ha).