Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes (turpmāk – ADTI) darbību  valstī regulē Ģeotelpiskās informācijas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

ADTI ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas. ADTI uzmērīšanas darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificēti mērnieki. Dienests uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālo datubāzi, kurā tiek apkopota augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija par visu Latvijas teritoriju.

ADTI tiek uzkrāta atsevišķu datņu veidā kur katra datne atbilst 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas mēroga 1:1000 karšu lapai, kas sadalīta pa administratīvajām robežām atbilstoši Adrešu reģistra datiem. Pavisam visu Latvijas teritoriju pārklāj 279 595 šādas karšu lapas, no kurām 96 779 (uz 19.04.2021.) ir atrodama topogrāfiskā informācija.