Bezmaksas informācija

Atbilstoši Civilprocesa likuma 551. panta pirmajai daļai un Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma 25. panta pirmajai daļai Dienests bez maksas nodrošina zvērinātus tiesu izpildītājus ar to amata darbību veikšanai nepieciešamajiem aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem standartizētā apjomā un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem, tos nododot Tiesu administrācijai iekļaušanai Izpildu lietu reģistrā.

Ja saņemtajos Kadastra informācijas sistēmas datos konstatējat neatbilstību, lūdzam par to informēt Dienestu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Dienests pārbaudīs sniegto informāciju un, ja nepieciešams, labos kadastra datus, kā arī informēs Jūs par veikto darbību (labotiem datiem vai sniegs skaidrojumu).

Pakalpojumi

Informācijas sniegšanas pakalpojumus zvērinātiem tiesu izpildītājiem Dienests sniedz attiecīgā pakalpojuma aprakstā noteiktajā kārtībā.

Papildus pakalpojuma aprakstā noteiktajam, zvērinātiem tiesu izpildītājiem informācijas pieprasījumā jāiekļauj:

  1. ziņas par izpildu lietas ievešanas datumu;
  2. ziņas par izpildu lietas numuru;
  3. ziņas par konkrētu izpildu dokumentu, identificējot izpildu dokumenta izdevēju, datumu un numuru;
  4. ziņas par parādnieku – vārdu, uzvārdu, personas kodu, vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja tas nepieciešams izsniedzamās informācijas atlasei vai izsniegšanai (personas datu apstrādei);
  5. informācijas izmantošanas mērķis.

Izpildu dokumenta (piemēram, tiesas spriedums vai nolēmums, izpildu raksts, iestādes vai amatpersonas lēmums, izpildrīkojums) atvasinājumu var nepievienot informācijas pieprasījumam, taču pēc Dienesta pieprasījuma zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums uzrādīt vai iesniegt dokumentu, kas apliecina pieprasījumā norādīto informācijas saņemšanas pamatojumu.

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, Dienests sniedz pakalpojumu

Pakalpojumu pieprasa un saņem attiecīgā pakalpojuma aprakstā noteiktajā kārtībā.