Normatīvie akti, kas nosaka tiesības pirmās grupas ēku un inženierbūvi reģistrēt uz iesniegtā izpildmērījuma plāna pamata

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.1 panta 1. un 2. punkts.

Normatīvie akti, kas nosaka nosacījumus pirmās grupas ēkas un inženierbūves reģistrācijai vai būves datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.4., apakšpunkts, 29.3. un 29.4. apakšpunkts, 35.2., 35. 1 , 38, 39, 66.3., 87.1., 205. punkti.

Normatīvais akts, kurš nosaka inženierbūves izpildmērījuma plāna izstrādāšanas kārtību, kā arī izpildmērījuma plānā papildus iekļaujamās prasības, ja pirmās grupas ēku vai inženierbūvi paredzēts reģistrēt  Kadastra informācijas sistēmā

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 55.1, 57.3 un 57.4  punkti.

Normatīvi akti, kas nosaka pienākumu iesniegt inženierbūves izpildmērījuma plānu Dienestā inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 188., 195., 263. punkti;

Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” - 132. punkts;

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 159., 183. punkti.

Normatīvie akti,  atbilstoši kuriem pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu:

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”  visām būvēm;

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” visām būvēm;

Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”  visām inženierbūvēm (ēkām kadastrālās uzmērīšana ir jāveic);

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” pirmās grupas būvēm (ēkas un inženierbūves) (122. punkts);

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” pirmās grupas ēkām līdz 25 m2 (157.3.apakšpunkts).

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” inženierbūvēm;

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” visām būvēm;

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” inženierbūvēm.

Normatīvie akti, atbilstoši kuriem inženierbūves izpildmērījuma plānā jāiekļauj papildus informācija reģistrācijas un aktualizācijas vajadzībām

Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5. pielikums – satur informāciju par katram inženierbūves veidam reģistrējamajiem inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem);

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" – satur informāciju par inženierbūves izpildmērījuma plānā norādāmo inženierbūves lietošanas veidu (4 zīmju kodu).