Ja zemes vienības īpašniekam ir šaubas par apvidū esošo robežu atbilstību zemes robežu plānam un zemes robežu ierādīšanas vai noteikšanas aktam, nepieciešams vērsties pie sertificēta mērnieka ar lūgumu veikt zemes robežu  izvērtēšanu un apsekošanu. Pie mērnieka nekavējoties jāvēršas arī gadījumos, ja robežzīmes apvidū nav saglabājušās vai ir iznīcinātas.

Robežu izvērtēšana un atjaunošana ir atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības, un to tiesiskumu apstiprina VZD iesniegta un reģistrēta zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta.

VZD brīdina, ka personu, kuras nav sertificētas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai (kaut arī to rīcībā ir atbilstoši tehniskie instrumenti), kompetencē neietilpst izvērtēt, vai apvidū esošās zemes vienību robežas atbilsts zemes robežu plānam, kā arī atjaunot vai ierīkot zemes vienības robežas.

Nekorekti atjaunotas zemes vienības robežas, zemes vienības īpašniekam var radīt ne tikai maldīgu priekšstatu par zemes vienības robežām, bet arī var radīt materiālos zaudējumus.

Robežu atjaunošanas process ir pakārtots robežu apsekošanai un tajā konstatētajam. Robežu atjaunošanu organizē, ja apsekošanā zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks konstatējis, ka robežzīmes apvidū ir iznīcinātas un nepieciešama to atjaunošana. Jebkurā gadījumā robežu atjaunošanu nav iespējams veikt bez iepriekš veiktās robežu apsekošanas.

Robežu atjaunošanu organizē mērnieks, pieaicinot ierosinātāju un tikai tos pierobežniekus, ar kuriem kopīgajā robežposmā robežzīmes apvidū izzudušas.

Par apvidū atjaunojamo robežzīmju novietojumu mērnieks pieņem lēmumu, balstoties uz izvērtētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un apvidū veiktajiem mērījumiem:

Ar grafiskām metodēm ierādīto robežzīmju atjaunošanai mērnieks izmanto gan uzmērāmās, gan pierobežnieku zemes vienību iepriekš sagatavotos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, piemēram, zemes robežu plānu, robežu noteikšanas aktu un uzmērīšanas abrisus;

Uzmērīto robežzīmju (kam noteiktas koordinātes) atjaunošanai mērnieks izmanto iepriekš noteiktās koordinātes, izvērtējot to atbilstību situācijas elementiem, kā arī citus iepriekš sagatavotos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.

Zemes robežu atjaunošanu veic zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā vai kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību. To tiesiskumu apstiprina VZD iesniegta un reģistrēta zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Zemes robežu atjaunošanu, kā arī citas zems kadastrālās uzmērīšanas darbības var veikt tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks.

Maksu par robežu atjaunošanai var noskaidrot, vēršoties pie jebkura zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka (vai firmā, kur tas strādā).

Mērniecības pakalpojumu sniedzēji darbojas brīvajā tirgū, tas nozīmē, ka  pakalpojuma saņēmējs var brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, izdevīgāko cenu vai vienoties par cenām.

Jebkādu grafisko materiālu iegūšana notiek uzmērot apvidus situāciju. Tas attiecas arī uz robežām – ja robežas apvidū nav noteiktas un nostiprinātas ar robežzīmēm, nevar sagatavot robežu novietojuma grafiskos materiālus

Robežu projektēšanai izmanto kartogrāfiskos materiālus, bet līdz brīdim, kamēr robežas tiek noteiktas apvidū, tās arī skaitās tikai projektētas, nekonkrētas – bez robežu apraksta un noteiktiem raksturlielumiem.

Īpašuma vietu primāri nosaka apvidū esošās robežas.