Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:

 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī
 • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados, pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Satelītkarte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli

Vispirms pārbaudiet, vai kadastra apzīmējumu esat ievadījuši pareizi.

Ja ievadāt pirmsreģistrētas zemes vienības kadastra apzīmējumu, ko saņēmāt tajā pašā dienā, atgādinām – portālā šis kadastra apzīmējums būs aktīvs tikai nākamajā dienā pēc tā saņemšanas!

Ja portālā nevarat veikt kādu pakalpojumu, lūdzam pārbaudīt vai saskaņā ar Līgumu Jums ir tiesības uz šo pakalpojumu. Ja Līgumā nav norādītas šādas tiesības, taču pakalpojumu vēlaties izmantot, nosūtiet pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un VZD sagatavos vienošanos par izmaiņām Līgumā.

Arhīva dokumentus, t.sk., iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datnes, var pieprasīt un saņemt Portālā.

Arhīva dokumentus VZD var pasūtīt divos veidos:

 1. E-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros, pieprasot tos vienlaicīgi ar kadastra teksta un ģeotelpiskajiem datiem.
 2. Izmantojot e-pakalpojumu  “Arhīva materiāli”

Pieprasot e-pakalpojumu “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”, norāda kādus arhīva dokumentus vēlas saņemt:

 • Mērniecībai nepieciešamo Standarta arhīva materiālu komplektu, kura ietilpst:
  • zemes robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns un zemes vienības robežpunktu koordinātu saraksts; 
  • zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas akts, neatbilstības novēršanas akts;
  • robežpunkta piesaistes abrisa vai mērījumu abrisu datne; 
  • zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta.
 • Citus arhīva dokumentus, t.sk. iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datne, pēc izvēles.

Standarta arhīva materiālu komplekts vienmēr tiek izsniegts, ja pieprasa kadastra teksta un telpiskos datus par uzmērāmo zemes vienību un zemes vienībām, kas ar to robežojas (pierobežniekiem).

Atzīme par Standarta arhīva materiālu komplektu pieprasīšanu e-pakalpojumā

 

Maksa par Standarta arhīva materiālu komplektu tiks iekļauta e-pakalpojuma maksā.

Pieprasot kadastra teksta un telpiskos datus tikai par uzmērāmo  zemes vienību , var izvēlēties saņemt arī Standarta arhīva materiālu komplektu.

Lai saņemtu Standarta arhīva materiālu komplektu e-pakalpojuma 2 solī brīvi aizpildāmajā laukā, kas paredzēts arhīva materiālu pasūtīšanai, ieraksta “Standarta arhīva materiālu komplekts”:

Standarta arhīva materiālu komplekts

Līdz tehnisko izmaiņu ieviešanai portālā Kadastrs.lv, maksa par Standarta arhīva materiālu komplektu netiks iekļauta e-pakalpojuma maksā, bet tiks iekļauta rēķinā par VZD pakalpojumiem, kuri ir reģistrēti Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā.

Ja ir nepieciešams saņemt atsevišķus arhīva dokumentus, tad tos pieprasa, norādot attiecīgu dokumenta veidu e-pakalpojuma 2 solī brīvi aizpildāmajā laukā:

Citi arhīva dokumenti

Pēc e-pakalpojuma pieprasīšanas automātiski tiek izveidots pasūtījums, kura ietvaros attiecīgie arhīva materiāli tiks manuāli skenēti un 5 darba dienu laikā ievietoti portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Maksa par papildus pasūtītajiem arhīva materiāliem netiks iekļauta e-pakalpojuma maksā, bet tiks iekļauta rēķinā par VZD pakalpojumiem, kuri ir reģistrēti Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā.

Arhīva materiālu nepieciešamību konkrētā pasūtījuma ietvaros lūdzam izvērtēt laicīgi, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu pasūtīt vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem.

VZD rīcībā esošos arhīva dokumentus par zemes vienību var pasūtīt, izmantojot e-pakalpojumu “Arhīva materiāli” var divējādi:

 • izvēloties e-pakalpojumu „Arhīva materiāli”
Arhīva materiāli

Tālāk uzklikšķina uz saites “Meklēt zemes vienību” un rīkojas tā, kā attēlots nākamā punktā esošajā attēlā 3. - 5. soļos;

 • Meklējot zemes vienību pēc kadastra apzīmējuma vai adreses sadaļā „Kadastra informācijas sistēma -> Meklēt zemes vienību”, un tad uzklikšķinot uz saites „skatīt dokumentus”Zemes vienība 

E-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros ir iespējams saņemt nepieciešamus arhīva dokumentus:

 • uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas portāla sadaļā “Mans konts”, ja tādi skenētā veidā glabājās VZD Digitālajā dokumentu krātuvē (DDK);
 • pasūtīt dokumenta digitalizāciju, ja nepieciešamais dokuments nav pieejams DDK. Pēc e-pakalpojuma pieprasīšanas automātiski tiek izveidots pasūtījums, kura ietvaros attiecīgie arhīva materiāli tiks manuāli skenēti un 5 darba dienu laikā ievietoti portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

E-pasts par informācijas ievietošanu „Mans konts” automātiski tiks nosūtīts uz portāla lietotāja e-pastu, kurš noteikts līgumā un lietotāja izveidošanas brīdī no VZD puses reģistrēts portālā. Lūdzu patvaļīgi neveikt e-pasta maiņu portāla sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”. Ja e-pastu nepieciešams mainīt, lūdzu par to informēt VZD uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un VZD veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā.

Ieteicamās darbības

Ja papildus Standarta komplektā iekļautajiem dokumentiem nepieciešami vēl citi:

 1. izmantojot e-pakalpojumu “Arhīva materiāli”, atveriet DDK esošo dokumentu sarakstu par konkrēto zemes vienību;
 2. izvērtējiet tur esošo dokumentu nepieciešamību konkrētai uzmērīšanai un nepieciešamības gadījumā veiciet šo dokumentu lejupielādi;
 3. izvērtējiet lejupielādētos arhīva dokumentus un izlemiet, vai nepieciešami vēl papildus dokumenti no arhīva;
 4. veiciet Kadastra teksta un telpisko datu pieprasīšanu papildus norādot nepieciešamos arhīva materiālus.

Zemes vienību kadastra apzīmējumus, par kuriem nepieciešami Kadastra dati Zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības vai ģeodēzisko darbu vajadzībām, attiecīgajā pakalpojumā var ne tikai ievadīt manuāli, bet arī izvēlēties kartē un automātiski pārnest uz pamatpakalpojumu:

4

Ja Jums ir sava grafiskā datne (laukumam tajā jābūt kā poligonam), to var savietot ar karti un sistēma automātiski nolasīs visu zemes vienību, kuras pilnībā vai daļēji ietilpst šajā teritorijā, kadastra apzīmējumus. Šo apzīmējumus uzreiz var arī iekļaut pakalpojumā „Ģeodēzisko darbu veikšanai” vai pakalpojumā „Plānošanai un meža inventarizācijai”.

 • Savieto kadastra karti ar savu datni
Savieto karti ar datni
 • Aktivizē norādītajā teritorijā esošo zemes vienību kadastra apzīmējumu automātisku nolasīšanu:
Zemes vienības aktivizēšana
 • Iekļauj atlasītās zemes vienības pakalpojumā:
Iekļauj atlasītās zemes vienības pakalpojumā
 • Kartē var regulēt slāņu caurspīdīgumu, piem., kļūdaino zemes vienību slānim vai pašu pievienotajai grafiskajai datnei (laukumam) caurspīdīgumu var regulēt kartes sadaļā „Slāņi” aktivizējot konkrēto slāni un pogu „Uzstādījumi”:
Slāņi