Apstrādes nolūks (mērķis) Zemes izpirkšanas pieprasītāju identifikācija un to saistība ar izpirkšanai pieprasīto zemes vienību
Juridiskais pamats Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums;
Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumi Nr. 608 "Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi";

Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452
Datu subjekts Fiziska persona, kas iesniegusi lauku apvidus zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu.
Datu apjoms
  • vārds un uzvārds;
  • personas kods;
  • pilsonība;
  • kontaktinformācija.
Datu ieguves avots Fizisko personu, kas iesniegusi lauku apvidus zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu, un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
  • publiska persona valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai
  • privātpersona, ja pastāv kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pantā noteiktajiem pamatojumiem
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīgi