Latvijas Atvērto datu portālā ir publicēti aktuālie Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati SHP formāta datnēs.

Datus Latvijas Atvērto datu portālā aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Eiropas Kopienas ģeoportālā ir publicēti:

 • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Kadastrālie zemes gabali" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā;
 • INSPIRE direktīvas III pielikuma tēmai "Ēkas" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā

Datus Eiropas Kopienas ģeoportālā aktualizējam reizi nedēļā.

Latvijas Atvērto datu portālā publicētie dati

Publicētie dati (43 kompresētas direktorijas) sadalījumā pa administratīvajām teritorijām* satur datnes un aktuālu informāciju par:

 • kadastra grupas poligoniem;
 • zemes vienību poligoniem;
 • par teritorijām (poligoniem) ar uzsāktu mērniecību kadastra grupas griezumā;
 • kļūdaino zemes vienību poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • par zemes vienības daļu poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • būvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • inženierbūvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • servitūtu poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • robežpunktiem kadastra grupas griezumā.

* Viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām.

Eiropas Kopienas ģeoportālā publicētie dati

INSPIRE tīmekļa pakalpes tēmas “Kadastrālie zemes gabali” un “Ēkas” datu kopu apraksts pieejami šeit.

Aicinām iepazīties ar Kadastra kartes tehnisko specifikāciju.

 • Latvijas Atvērto datu portālā publicēto Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu specifikācija pieejama šeit:
  • Kadastra informācijas sistēmā uzturētie telpiskie dati ir pieejami SHP formātā;
  • dati pieejami 43 kompresētās direktorijās, kas  sadalītas pašvaldībām, pēc pašvaldībai piekritīgām kadastra grupām, vienā kompresētā direktorijā, kuras nosaukums ir – atvk_kods_KK_SHP.zip;
  • viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām.
 • Eiropas Kopienas ģeoportālā publicēto INSPIRE tīmekļa pakalpes tēmu “Kadastrālie zemes gabali” un “Ēkas” datu specifikācija pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: