Šobrīd VZD atvērtie Kadastra reģistra telpiskie dati ir publicēti Latvijas Atvērto datu portālā. Dati tiks aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Publicētie dati (43 kompresētas direktorijas) satur datnes un aktuālu informāciju pašvaldību griezumā* par:

 • kadastra grupas poligoniem;
 • zemes vienību poligoniem;
 • par teritorijām (poligoniem) ar uzsāktu mērniecību kadastra grupas griezumā;
 • kļūdaino zemes vienību poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • par zemes vienības daļu poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • būvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • inženierbūvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • servitūtu poligoniem kadastra grupas griezumā;
 • robežpunktiem kadastra grupas griezumā.

* Viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām.

Aicinām iepazīties ar Kadastra kartes tehnisko specifikāciju

 • Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu specifikācija pieejama šeit:
  • Kadastra informācijas sistēmā uzturētie telpiskie dati ir pieejami SHP formātā;
  • dati pieejami 43 kompresētās direktorijās, kas  sadalītas pašvaldībām, pēc pašvaldībai piekritīgām kadastra grupām, vienā kompresētā direktorijā, kuras nosaukums ir – atvk_kods_KK_SHP.zip;
  • viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām.

Lai nodrošinātu iespēju klientiem pielāgot savas informācijas sistēmas turpmākai Kadastra reģistra telpisko datu saņemšanai kā atvērtos datus, VZD ir paredzējis 3 mēnešu pārejas posmu no attiecīgo datu publicēšanas brīža. Šajā laika posmā, Kadastra reģistra telpiskos datus, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, VZD sniegs bez maksas, izmantojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus. Savukārt ar ceturto mēnesi VZD piemēros maksu, ja arī turpmāk Kadastra reģistra atvērtos datus vēlēsieties saņemt no VZD ar līgumā noteikto datu izsniegšanas risinājumu.  

Līdz ar to, VZD aicina esošos klientus izvērtēt datu saņemšanas iespējas kā atvērtos datus un ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc Kadastra reģistra datu publicēšanas Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā informēt VZD par sadarbības turpināšanu vai tās pārtraukšanu, brīvā formā rakstiski nosūtot informācijas pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: klienti@vzd.gov.lv Sadarbībai turpinoties – VZD pārskatīs līgumus un veiks nepieciešamos grozījumus, t.sk. paredzot grozījumus datu izmantošanas nosacījumu iekļaušanai atbilstoši atvērto datu licencei (CC BY 4.0.), savukārt – pārtraucot sadarbību, noslēgtais līgums par datu saņemšanu tiks izbeigts ar informācijas pieprasījumā norādīto datumu.

Vēršam uzmanību, ka saņemot Kadastra reģistra telpiskos datus, izmantojot kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpi, sadarbībā ar klientiem netiek noteikts pārejas periods un spēkā paliek esošā kārtība.  Līdz ar to klientiem nav jāvēršas VZD ar informācijas pieprasījumu par sadarbības turpināšanu vai tās pārtraukšanu. Vienlaikus informējam, ka VZD pārskatīs noslēgtos līgumus un veiks grozījumus datu izmantošanas nosacījumu iekļaušanai atbilstoši atvērto datu licencei (CC BY 4.0.) un par grozījumiem līgumā sazināsies ar klientiem atsevišķi.

Pakalpojums Maksa līdz 2022. gadam Jaunā maksa
Kadastra karte, izmantojot datubāzes replikāciju 0.20 EUR par vienu zemes vienību gadā
47.50 EUR par vienu  kadastra grupu gadā
185000.00 EUR gadā par Latvijas teritoriju
42.05 EUR viens mēnesis*
Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpi

42.05 EUR
25000 pieprasījumi mēnesī (WMS, ArcGIS)

12000.00 EUR
mēnesī (WMS, ArcGIS)

42.05 EUR viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī*
Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe 42.05 EUR
25000 pieprasījumi mēnesī
42.05 EUR viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī**
Kadastra kartes un administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežu dati, izmantojot tīmekļa pakalpi 42.05 EUR
25000 pieprasījumi mēnesī
42.05 EUR viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī*

* Maksa esošajiem klientiem tiek piemērota ar 4.mēnesi pēc Kadastra reģistra datu publicēšanas atvērto datu veidā

**nav paredzētas izmaiņas

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv