Normatīvie akti neparedz obligātu īpašuma tiesības, personu apliecinošu u.c. dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese. Adresācijas noteikumi nosaka: „ Ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.” Tādējādi līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs

 

Gadījumos, kad pilsētas un ciema teritorijā ir izveidots ielu tīkls (apstiprināti ielu nosaukumi), pie ielām esošajām ēkām piešķirtie nosaukumi maināmi uz numuriem. Secīgi piešķirti numuri ar piesaisti ielas nosaukumam nodrošina saprotamu un vienkāršu konkrētā adresācijas objekta atrašanu. Tas ir būtiski, jo ērta objekta atrašana ir nepieciešama ne tikai attiecīgās pilsētas vai ciema iedzīvotājiem, bet arī personām, kas konkrēto teritoriju pietiekami nepārzina, tajā skaitā arī operatīvajiem dienestiem, komunikāciju turētājiem, tūristiem u.tml.

Piemēram:
Jūs atrodaties adresē Raiņa iela 20, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov. Jums jānokļūst adresē Raiņa iela Vecmilleri, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov.

Kurā virzienā doties?

Šajā gadījumā nepārprotama adrese būtu, piemēram, Raiņa iela 41, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., pēc kuras var noteikt, kurā virzienā objektu meklēt, kā arī, kurā ielas pusē tas atradīsies.

 

No adresācijas sistēmas viedokļa par funkcionāli saistītām ēkām tradicionāli uzskata palīgēkas, kuru mērķis ir nodrošināt galvenās ēkas (adresācijas objekta) uzturēšanu un netraucētu funkcionēšanu

Vienā būvju īpašumā var ietilpt vairākas ēkas ar pilnīgi atšķirīgu funkcionalitāti, piemēram, dzīvojamā ēka, izglītības iestāde, tirdzniecības ēka u.tml. pat ja šīs ēkas atrodas uz vienas zemes vienības un pieder vienam īpašniekam, katrai no tām piešķir atsevišķu adresi.

 

Nav. Nekustamais īpašums ir objektu kopums, kas var sastāvēt no viena vai vairākiem objektiem (zemes vienībām, ēkām, telpu grupām). Īpašuma nosaukums tiek piešķirts īpašumam kopumā, bet adrese tiek piešķirta īpašuma sastāvā ietilpstošajam adresācijas objektam atsevišķi. Ja īpašuma sastāvā ietilpst vairāki adresācijas objekti, katram no tiem piešķir savu adresi.

Piemēram:
Īpašumā ar nosaukumu ”Ceriņi” ietilpst trīs ēkas – dzīvojamā ēka, biroja ēka un tirdzniecības ēka. Katrai no ēkām piešķir atsevišķu adresi.