Kadastra likums nosaka, ka būves kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja inženierbūve vai būvniecības jomā noteiktās pirmās grupas ēka  reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu pamata.

Likums paredz, ka iesniegums  VZD par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju  vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrāciju uz izpildmērījuma datu pamata  esoša nekustamā īpašuma sastāvā.

Ja iepriekšminētās būves nav ierakstāmas esoša nekustamā īpašuma sastāvā vai reģistrāciju ierosina viens no kopīpašniekiem, būves dati uz izpildmērījuma plāna pamata tiek reģistrēti tikai Kadastra informācijas sistēmā.

Būves, kuras var reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījumu pamata

Būves, kuras var reģistrēt uz izpildmērījuma plāna pamata, jo būvniecību regulējošie normatīvie akti pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nenosaka prasību veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Normatīvais akts, kas regulē konkrēto būvju būvniecības procesu 1 grupas ēka Inženierbūve
Autoceļu un ielu būvnoteikumi X X
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi X X
Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi   X
Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi  X 1 grupas inženierbūves
Ēku būvnoteikumi ēkas līdz 25 m2  
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi   X
Dzelzceļa būvnoteikumi  X X
Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība   X