Inženierbūves un pirmās būvniecības grupas ēkas reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā ir iespējama gan ierosinot būves kadastrālo uzmērīšanu, gan iesniedzot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopā ar izpildmērījuma plānu, kas gatavots pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā. Būves reģistrēšana no izpildmērījuma tiek veikta ja būvniecības process veikts un būve pieņemta ekspluatācijā saskaņā ar kādu no šiem normatīvajiem aktiem.

Būves kuras var reģistrēt uz izpildmerījumu pamata

Normatīvs akts Pirmās grupas ēka Inženierbūve
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”  X X
Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” X X
Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”   X
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”   2 un 3 grupas inženierbūves
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” X  
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”   X
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” X X
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”   X

Lai Dienests varētu veikt būves reģistrēšanu no izpildmērījuma, tam ir jābūt noformētam atbilstoši izvirzītajām prasībām.