Atbilstoši normatīvajam regulējumam inženierbūves, tai skaitā ceļus un ielas, Kadastrā var reģistrēt vai tās datus aktualizēt kādā no šādiem veidiem

 • No inženierbūves datu deklarācijas Kadastrā var reģistrēt jaunu inženierbūvi.
 • Kadastrā reģistrētas inženierbūves datus no inženierbūves datu deklarācijas Kadastrā aktualizēt var tikai gadījumos, ja Kadastrā reģistrētai inženierbūvei nav reģistrēti visi apjoma rādītāji, kas nepieciešami inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķinam, vai, ja iesniedz precizējošu inženierbūves datu deklarāciju par inženierbūvi, kas Kadastrā jau reģistrēta no datu deklarācijas.
 • Kadastrā reģistrē vai aktualizē datus par inženierbūvi un to iezīmē kadastra kartē, bet šie dati nav derīgi inženierbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 • Par katru inženierbūvi jāiesniedz sava datu deklarācija.

Pakalpojuma veiksmīgākai izpildei aicinām pašvaldības:

 1. inženierbūves datu deklarācijas grafisko pielikumu Dienestā iesniegt DGN vai DWG formātā, lai iespējams precīzi identificēt inženierbūves kontūru un apjoma rādītājus;
 2. inženierbūves datu deklarācijai pievienot kādu no šādiem dokumentiem, kas apliecina pašvaldības tiesiskā valdījuma tiesības Kadastrā reģistrējamai inženierbūvei:
  • viens no likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina inženierbūves tiesisku iegūšanu (piemēram, pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka būve ir pašvaldības iestādes bilancē);
  • būvvaldē akceptētu būvniecības dokumentāciju, kurā iekļautā inženierbūve ir identificējama ar inženierbūvi, par kuru ierosināta reģistrācija Kadastrā, vai, ja tādas dokumentācijas nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja normatīvie akti to paredz).

Inženierbūves datu deklarācijas aizpildīšana

Inženierbūves datu deklarācijas 1. – 6. punktu un 8. – 11. punktu aizpilda, atbilstoši Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 1. un 3. pielikumam.

Inženierbūvi no izpildmērījuma plāna Kadastrā reģistrē, ja inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā un izpildmērījuma plāns ir sagatavots pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā.

Kadastrā reģistrē vai aktualizē datus par inženierbūvi un to iezīmē kadastra kartē, un šie dati ir derīgi inženierbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

Inženierbūvi Kadastrā reģistrē vai tās datus aktualizē bez apsekošanas apvidū, ja izpildās kāds no šiem kritērijiem:

 • inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā, bet izpildmērījuma plāns ir sagatavots pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā un, ja tas ir sagatavots pirms 2019.gada 6.decembra, tad tajā var nebūt attēlota inženierbūves kontūra ar slāni "RAMI_IZPM_BUVE_####_#";
 • inženierbūve nav pieņemta ekspluatācijā, bet ir sagatavots izpildmērījuma plāns un dokuments, kas noteikts normatīvajos aktos kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas jomā (piemēram, būvatļauja vai paskaidrojuma raksts);
 • veikta inženierbūves pārbūve vai atjaunošana kādā no lineāras inženierbūves posmiem, līdz ar to izpildmērījuma plānā nav attēlota visas inženierbūves kontūra, bet tikai pārbūvētā vai atjaunotā inženierbūves daļa, un visas inženierbūves kontūru Dienests var noteikt un attiecīgo būves tipu raksturojošos apjoma rādītājus inženierbūvei var aprēķināt, izmantojot jau Kadastrā reģistrēto informāciju.

Kadastrā reģistrē vai aktualizē datus par inženierbūvi un to iezīmē kadastra kartē, un šie dati ir derīgi inženierbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā.