Ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona topogrāfisko uzmērīšanu veic kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Komersants un mērnieks sadarbojas ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Sadarbība ar ģeodēzistiem

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu izmantojot portālu Kadastrs.lv.

Kadastra telpiskos datus (kadastra karti) pieprasa un saņem Portālā.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Ģeodēzisko darbu veikšanai” vai izmantojot kartes funkcionalitāti.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

Izsniegtā datne ir apzīmogota ar eZīmogu.

Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

 Saņemtos datus jāattēlo topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā tādā izskatā, kādā tie saņemti no VZD.

Plāna piezīmēs jānorāda no VZD saņemtās E-doc datnes nosaukumu un datumu. Papildus plānam jāiesniedz arī no VZD saņemtā, ar eZīmogu apzīmogotā datne (E-doc datnes).