Valsts zemes dienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzība 

Amatam atbilstošo saimi, līmeni un mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”.

Amatam atbilstošu mēnešalgu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients

Ierēdņa vai darbinieka individuālo mēnešalgas pakāpi nosaka ņemot vērā individuālo kritēriju (kvalifikācija un kompetences, darba snieguma līmenis un regulārais darba apjoms) novērtējumu.”