Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapas

Iesniegums būves dzēšanai

Zemes vienību sadalei vai apvienošanai

Portālam Kadastrs.lv

Būves datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā

Būves datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā

Veidlapas pakalpojuma apturēšanai, pārtraukšanai un atjaunošanai

Naudas atmaksas veidlapa