Iespējamā mantinieka tiesības ierosināt pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, ja uz mantojamās zemes atrodas mežs (mežaudzes vērtības aktualizācija)

Lai persona varētu nokārtot mantojumu un saņemt mantojuma apliecību, ja mantojamā zemes vienība, uz kuras atrodas mežs, nav kadastrāli uzmērīta un zemes robežu plāns nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā, iespējamam mantiniekam ir tiesības ierosināt pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu tikai par tām zemes vienībām, uz kurām faktiski ir konstatēts mežs.

Lai ierosinātu zemes vienības pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, iespējamam mantiniekam ir jāvēršas pie mērniecībā sertificētas personas Skaidrojums par iespējamā mantinieka tiesībām vērsties pie mērnieka pieejams šeit.

Iespējamam mantiniekam Dienestā jāiesniedz iesniegums par datu aktualizāciju – zemes robežu plāna reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā. Iesniegumam VZD teritoriālajai struktūrvienībai jāpievieno iesniegums par mantojuma pieņemšanu vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās (var būt arī apvienotais iesniegums) (iesniegums par mantojumu) – noraksts no notariālo aktu grāmatas. Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumu Nr. 618 „Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu” 31. punktam – ja mantojamās mantas sastāvā ir nekustamais īpašums, mantojuma lietai pievieno Dienestā izsniegtu izziņu par īpašuma kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 384 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”, ja nav izgatavots zemes robežu plāns un tas nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā, meža inventarizācijas veicējs nevar izgatavot meža inventarizācijas lietu, savukārt attiecīgi Valsts meža dienests nevar reģistrēt datus Meža valsts reģistrā un tos nosūtīt Dienestam. Līdz ar to Dienestam arī nav iespējams sagatavot un mantiniekam izsniegt informāciju par mežaudzes vērtību. 

Ņemot vērā, ka kadastra datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz Valsts meža dienesta izsniegtu informāciju par mežaudzes vērtību, iespējamais mantinieks (arī viens no) var iesniegt dokumentu ar Valsts meža dienesta sniegtu informāciju par mežaudzes vērtību datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā, pievienojot iesniegumu par mantojumu – noraksts no notariālo aktu grāmatas.