Nē, iesniegums adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

 

Nav nepieciešams. Atbilstošā tiesa veiks ierakstu pamatojoties uz Dienesta sagatavoto paziņojumu un nosūtīto zemes robežu plānu. 

 

Nē, informācija netiks nosūtīta, dati tiks aktualizēti tikai Kadastrā. Dienests informāciju atbilstošajai tiesai nosūtīs tikai gadījumos, kad dati aktualizēti, pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas vai AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" iesniegtu dokumentu par konstatētajām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā.

 

Ja zemes vienību sadale vai vairāku zemes vienību apviešana vai robežu pārkārtošana notiek ar zemes vienībām, kas ietilpst divu vai vairāku nekustamo īpašumu sastāvā, tad process nemainās un zemes īpašnieka iesniegums adresējams tikai Dienestam. Attiecīgi no jauna izveidoto zemes vienību reģistrācija tiks veikta tikai Kadastrā. Pēc tam zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu atbilstošajā tiesā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā.

Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, ja sadale / apvienošana notiek viena nekustamā īpašuma sastāvā.

Šajā gadījumā ierosinātāja iesniegums par zemes vienību reģistrāciju Kadastrā adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.  Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad visi kopīpašnieki ir nostiprinājuši īpašuma tiesības zemesgrāmatā, visi kopīpašnieki ir ierosinājuši zemes vienību sadali un tiek sadalīta visa kopīpašumā esošā zemes vienība.

 

Procedūra attiecas tikai uz jau zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem un zemes vienībām. Ja zemes vienība zemes reformas ietvaros vēl nav ierakstīta zemesgrāmatā, tad iesniegums ir adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

 

Zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu atbilstošajā tiesā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā. Ieraktu izdarīšanai nepieciešamo zemes robežu plānu atbilstošā tiesa pieprasīs Dienestam.

 

Iesniegumu par jaunu nekustamo īpašumu reģistrāciju Dienestā var iesniegt vienlaicīgi ar zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, bet šis pasūtījums tiks izpildīts secīgi pēc sadalīto / apvienoto zemes vienību ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

Nē, vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad zemes īpašnieks iesniedz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu par būves neesību.

 

Nē, procedūra attiecas uz gadījumiem, kad zemes īpašniekam piederoša būve ir reģistrēta Kadastrā un ierakstīta zemesgrāmatā. Minētajā gadījumā zemes īpašnieks vēršas Dienestā līdzšinējā kārtībā – iesniegumu adresējot tikai Dienestam un iesniedzot pašvaldības dokumentu par būves piederību.