Galvenie būvju kadastrālo vērtību ietekmējošie dati ir lietošanas veids, platība, būves nolietojums, būves ekspluatācijā pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas gads un labiekārtojumi.

Vēršam uzmanību, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati atbilst tai faktiskajai situācijai apvidū, kas konstatēta kadastrālās uzmērīšanas dienā.

Salīdzinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus ar faktisko situāciju, svarīgi ir pārbaudīt sekojošus datus:

Būves galvenais lietošanas veids

Būves galveno lietošanas veidu Dienests reģistrē atbilstoši  īpašnieka  iesniegtajiem dokumentiem (būvatļaujai, paskaidrojuma rakstam, apliecinājuma kartei, bet, ja tāda nav, atbilstoši citam valsts vai pašvaldības iestāžu izdotam vai apstiprinātam dokumentam, kas satur norādi par būves galveno lietošanas veidu)

Ekspluatācijā uzsākšanas gads

Ekspluatācijā uzsākšanas gadu reģistrē, veicot būves kadastrālo uzmērīšanu.  To ēkām nosaka saskaņā ar “Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 69. punktu, bet inženierbūvēm saskaņā ar 109. punktu.

Ekspluatācija pieņemšanas gads

Ekspluatācijā pieņemšanas gadu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, no Būvniecības informācijas sistēmas saņemot ziņas par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu. Ja būve ir pieņemta ekspluatācija  pirms norādītā datuma, būves īpašniekam ir pašam ir jāierosina  ekspluatācijā pieņemšanas gada reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

Nolietojums

Būves nolietojumu nosaka saskaņā ar “Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 2.3. apakšnodaļu.  Nolietojums tiek pārskatīts katru gadu, līdz ar to pārrēķināto nolietojumu var aplūkot izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Tematiskās kartes”,  izvēloties tematisko kati – tematiskajā kartē, izvēloties karti “Projektētais nolietojums būvēm.

Labiekārtojumi

Būvei reģistrētais  inženiertehniskais aprīkojums (elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde, apkure, karstā ūdens apgāde, kanalizācija, sanitārtehniskā telpa).