Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"

Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

Likums "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

Likums "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumi Nr. 608 "Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi"

Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr. 352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem"

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 506 "Noteikumi par rīcību ar valsts vai pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondā iekļautajiem zemesgabaliem"

Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr. 1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība"

Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumi Nr. 1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība"

Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumi Nr. 190 "Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību"