Sakarā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu skaita lielo apjomu Dienests būvju kadastrālo uzmērīšanu veic rindas kārtībā atbilstoši pasūtījumu pieprasīšanas secībai. Pasūtījums tiek iekļauts rindā tajā brīdī, kad ir veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa*.

Noteikti pasūtījumi tiek izpildīti prioritārā kārtībā ārpus rindas, nodrošinot to izpildi normatīvajos aktos par būvju kadastrālo uzmērīšanu un par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju noteiktajos termiņos. Būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš (iekļaujot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības un kadastra datu reģistrāciju / aktualizāciju) ir no 25 līdz 32 darba dienām, neieskaitot laiku, uz kuru tiek apturēta pasūtījuma izpilde (piemērām, pasūtījuma izpildi aptur pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas līdz objekta plānotā apsekošanas perioda sākuma datumam, par ko pasūtījuma ierosinātājs tiek informēts, nosūtot informatīvu paziņojumu).

Šobrīd Dienests būvju kadastrālo uzmērīšanu divas reizes īsākā termiņā par paaugstinātu maksu neveic.

Prioritārā kārtībā ārpus rindas Dienests izpilda būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumus, kuros jāuzmēra:

 • objekti, kuru prioritāru apkalpošanu nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram):
  • Ministru kabineta noteiktie nacionālo interešu objekti (piemēram, valsts nozīmes transporta infrastruktūras objekti (piemēram,  dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” objekti));
  • valsts aizsardzības infrastruktūras objekti (piemēram, Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas infrastruktūras objekti atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 7.pantam);
  • objekti, kas saistīti ar prioritārajiem investīciju projektiem atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumiem Nr.83 Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu;
 • objekti, kas sekmē valsts izaugsmi un ekonomisko attīstību (piemēram):
  • objekti, kas saistīti ar Eiropas struktūrfondu finansējumu**;
  • objekti Lauku atbalsta dienesta atbalsta saņemšanai**;
  • objekti, līgumsaistību nodrošināšanai investīciju projektos**;
  • trešās grupas jaunbūves*** vai otrās grupas daudzdzīvokļu ēku jaunbūves, kur viena būvniecības procesa (t.sk. atsevišķās būvniecības kārtās) ietvaros paredzēts izbūvēt vairāk kā 100 dzīvokļus;
 • objekti, kas ir būtiski sabiedrības vajadzību nodrošināšanai (piemēram):
  • valsts vai pašvaldības transporta infrastruktūras objekti;
  • valsts vai pašvaldības publiskās būves;
  • izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšanai nozīmīgus objektus;
 • objekti, par kuriem tiesa noteikusi termiņu, kurā jāiesniedz būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • objekti, kas nav minēti iepriekšējos punktos, bet Dienestā ir saņemts klienta iesniegums ar pamatotu lūgumu pasūtījuma izpildi veikt prioritārā kartībā (piemēram):
  • mantojuma lietu kārtošanai;
  • kredītlīguma nosacījumu izpildei;
  • darījumu saistību izpildei.

Kritēriji var tikt periodiski pārskatīti un pilnveidoti, saskaņojot ar Tieslietu ministriju.

*Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” 11. punktam, Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un klients ir apmaksājis priekšapmaksas rēķinu, izņemot, ja ar Dienestu noslēgta vienošanās par pēcapmaksu.

** Iesniegumā jābūt norādītai identificējošai informācijai – piemēram, projekta vai pasākuma nosaukums un / vai numurs.

***Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikuma 2.2. apakšpunkts:
“2.2. trešās grupas ēkas:
2.2.1. ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi;
2.2.2. ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs;
2.2.3. publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2;
2.2.4. rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2;
2.2.5. rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2;
2.2.6. noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2;
2.2.7. noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2;
2.2.8. katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW;
2.2.9. elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW;
2.2.10. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu"