Meža inventarizāciju vai cirsmas skices sagatavošanu uzsāk, ja apvidū ir saglabājušās viennozīmīgi identificējamas zemes vienības robežas - robežstigas un robežzīmes, kuras ierīkotas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Tāpat būtiski ir ņemt vērā atzīmi par zemes robežu neatbilstību, kas zemes vienībai ierakstīta Kadastrā.

Aktuāls skaidrojums par mērniecības darbiem saistībā ar meža inventarizāciju un cirsmas skices izgatavošanu ievietots 2016. gada 28. jūlijā.

VZD informē par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, kas saistīti ar meža inventarizāciju vai cirsmas skices sagatavošanu.

Meža inventarizāciju regulē Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 384 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”  (turpmāk – Noteikumi Nr. 384) un cirsmas skices izgatavošanu regulē Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 935).

Minētie normatīvi nosaka divus gadījumus, kad nepieciešams piesaistīt zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas (turpmāk – mērnieki):

  1. Ja apvidū robežas nav saglabājušās un nepieciešams veikt to atjaunošanu;
  2. Ja Kadastrā ierakstīta atzīme par robežu neatbilstību un tā skar inventarizējamo meža zemi, veido pārklājumu ar robežojošo zemes vienību un nepieciešama robežu neatbilstības novēršana.

Plašāk par nosacījumiem, procesu un mērnieka veicamajiem darbiem aprakstīts apakšsadaļās.

Noteikumi Nr. 384 3. punktā minēts, ka meža inventarizāciju konkrētā īpašuma zemes vienībā veic, ja īpašuma robežas (robežstigas, robežzīmes) meža zemē ir identificējamas apvidū. 

Noteikumu Nr. 935 69. punktā noteikts, ka Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cirsmas skices sagatavotājam uzrāda zemes vienības ārējo robežu vai robežposmus plānotās cirsmas tiešā tuvumā.

No minētā izriet, ka cirsmas skices sagatavošanu vai meža inventarizāciju uzsāk, ja apvidū ir saglabājušās viennozīmīgi identificējamas zemes vienības robežas - robežstigas un robežzīmes. 

VZD paskaidro, ja zemes vienības robežas apvidū izzudušas, vai radušās šaubas par apvidū esošo robežu atbilstību zemes robežu plānam, tad zemes vienības īpašniekam nekavējoties jāgriežas pie mērnieka ar lūgumu veikt atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības - robežu apsekošanu un, nepieciešamības gadījumā, robežu atjaunošanu. Mērnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” organizē robežas apsekošanu, kas sevī ietver arī zemes robežu priekšizpēti (zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanu, robežas apskati apvidū, pieaicinot zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāju), kuras laikā, mērnieks, uzklausot uzaicināto pierobežnieku viedokli par robežas atrašanās vietu apvidū, sagatavo robežas apsekošanas aktu, kurā atzinuma sadaļā novērtē zemes robežas atbilstību zemes robežu plāniem.

Pirms meža inventarizācijas saskaņā ar Noteikumu Nr. 384 prasībām mērnieks jāpiesaista, ja Kadastrā zemes vienībai, kurā tiek veikta meža inventarizācija, ierakstīta atzīme par robežu neatbilstību. Noteikumu Nr. 384 4. punkts nosaka, ka meža inventarizācijas veicējs pārliecinās, vai atzīme attiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi. Ja atzīme attiecas uz meža zemes robežposmu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēršas pie mērnieka zemes robežu neatbilstības novēršanai. Meža inventarizācija ir veicama pēc zemes vienības robežu neatbilstības novēršanas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajā kārtībā. Meža inventarizāciju var veikt arī tad, ja atbilstoši zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas vai VZD sagatavotajam aktam zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām (neinventarizējot starpgabalu). Ja atzīme neattiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi, vai ja zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā pievieno  mērnieka vai VZD sagatavotā akta kopiju par robežu neatbilstību.

Robežu neatbilstības atzīmi Kadastrā ieraksta saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 134. punktu:

  1. ja robežu neatbilstību konstatējis mērnieks un iesniedzis atzinumu par robežas neatbilstību un robežu neatbilstības novēršanas aktu;
  2. VZD teritoriālā struktūrvienība izvērtējusi arhīvā glabātos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un konstatējusi zemes vienību robežu neatbilstību;
  3. pēc tiesas sprieduma par robežu izmaiņām ir konstatēta zemes vienību robežu neatbilstība ar kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

Aktu par robežu neatbilstības novēršanu, kuru sagatavojis mērnieks, meža inventarizācijas veicējs var saņemt no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vai VZD, kurš glabā šā akta oriģinālu, bet, aktu par robežu neatbilstību, kuru sagatavojusi VZD teritoriālā struktūrvienība, var saņemt VZD vai no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

Ja no minētajiem dokumentiem konstatējams, ka robežu neatbilstība skar inventarizējamo meža zemi un neveido starpgabalu, tad zemes vienības īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāvēršas pie mērnieka, ar lūgumu veikt zemes robežu neatbilstības novēršanu. Mērnieks organizēs zemes vienības robežu apsekošanu un iesaistīto personu viedokļu uzklausīšanu, sagatavos atbilstošus dokumentus un organizēs robežu neatbilstības novēršanu, ierosinātājam izgatavos jaunu zemes robežu plānu.

Toties meža inventarizāciju var veikt, ja Kadastra teksta datos ir atzīme par zemes robežu neatbilstību, bet tā neskar meža zemi vai robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām. Ja atzīme neattiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi, vai ja zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā pievieno zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas vai VZD sagatavotā akta kopiju par robežu neatbilstību. 

VZD norāda, ka, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinājumu, vienīgi mērnieka kompetencē ir izvērtēt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, noskaidrot apvidū esošās robežas (robežzīmju, robežstigu) atbilstību zemes robežu plānam, zemes robežu apsekošanas/noteikšanas aktam, veikt zemes vienības robežu apsekošanā un uzmērīšanā iegūto rezultātu izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, sagatavot atzinumu par konstatēto un pieņemt lēmumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darba virzību un, nepieciešamības gadījumā - par konkrētās situācijas risināšanas iespēju.

VZD arī brīdina, ka pasūtot zemes robežu apsekošanu un atjaunošanu vai robežu neatbilstības novēršanu personām, kuras nav saņēmušas attiecīgo sertifikātu minēto darbību veikšanai un nav tiesīgas veikt attiecīgos darbus, zemes vienības īpašniekam var radīt negatīvas sekas. Nekorekti atjaunotas zemes vienības robežas, zemes vienības īpašniekam var radīt ne tikai maldīgu priekšstatu par zemes vienības robežām, bet arī var radīt materiālos zaudējumus (piemēram, nepareizi ierīkoto robežu dēļ tiek izcirsts pierobežniekam piederošs mežs).

VZD atgādina vēlreiz, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus var veikt tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas – mērnieki.

Informāciju par mērniekiem var atrast sertifikācijas institūciju interneta vietnēs: Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, SIA "Sertifikācijas centrs".