Apstrādes nolūks (mērķis):

Lietvedības procesu nodrošināšana, iesnieguma iesniedzēja un iesniegumā minēto personu identifikācija, atbilžu sniegšana un Valsts zemes dienesta darbības dokumentēšana.

Juridiskais pamats:

  1. Iesniegumu likums;
  2. Arhīvu likums;
  3. Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi

Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452.

Datu subjekts:

Iesnieguma iesniedzējs un iesniegumam pievienotajā dokumentā norādītā persona.

Datu apjoms:

  1. personas kods (ja persona ir norādījujsi);
  2. vārds un uzvārds;
  3. kontaktinformācija.

Datu ieguves avots:

Iesniegums vai iesniegumam pievienots dokuments un citas fiziskas un juridiskas personas.

Datu saņēmēju kategorijas:

Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.

Datu glabāšanas laikposms:

Pastāvīgi, ilgstoši vai īslaicīgi atbilstoši lietu nomenklatūrai.