Sadarbības līguma noslēgšana

Lai pašvaldības varētu saņemt VZD datus, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, turpmākai sadarbībai un datu saņemšanai ir jānoslēdz sadarbības līgums. Līgumā tiek noteikti saņemamie dati, sadarbība, starp VZD un pašvaldību, ka arī pušu tiesības un pienākumi.

Pastāvīgā sadarbība

Vietējām pašvaldībām tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem un Adrešu reģistra datus VZD sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas.

Ar visām pašvaldībām 2012. gadā ir noslēgti tipveida Sadarbības līgumi par datu apmaiņu, tajos iekļaujot „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” izvirzītos nosacījumus.

Datu apmaiņas ietvaros vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem VZD sagatavo visus Kadastra teksta datus un telpiskos datus. Savukārt Adrešu reģistra datus (teksta un telpiskos) sagatavo un izsniedz par visu Latvijas Republiku.

Izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūru VZD nodod Kadastra teksta datus par visu Latvijas teritoriju pašvaldībām noteiktu funkciju veikšanai – nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm (Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai) un lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu uzraudzīšanai (Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi).

Noslēgto līgumu ietvaros VZD sniedz metodisko palīdzību iegūto datu un informācijas izmantošanā, risina saņemtos problēmu ziņojumus. Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar:

Lai ekonomētu laiku un resursus, VZD līgumu parakstīšanā izmanto arī elektronisko parakstu un aicina arī pašvaldības lietot elektronisko parakstu.

Pašvaldībām pieejamie Kadastra informācijas sistēmas dati

Teksta dati

  • ar Oracle datu bāzes servera replikāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamais īpašums, zemes vienība, būve, telpu grupa, zemes vienības daļa), par kadastra subjektiem;
  • ar Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu var saņemt Kadastra teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas Republikas teritorijā. Dati tiek nodoti *.xml formātā, pašvaldību datu bāzēs ir ieintegrēta to saņemšana

Telpiskie dati

  • vektordatnes DGN formātā par pašvaldības teritoriju uz VZD FTP servera

Pašvaldībām pieejamie Adrešu reģistra dati

Teksta dati

  • teksta datus  par Latvijas teritoriju ar Oracle datu bāzes replikāciju;

  • nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi var@vzd.gov.lv divas reizes gadā saņemt Adrešu reģistra teksta datu atlasi tabulu (XLS vai XLSX) datņu formātā

Telpiskie dati

  • punktveida objekti (ēkas) un segmentveida objekti (robežas, ielas, ceļi) par Latvijas teritoriju uz VZD FTP servera DGN formātā. Adrešu reģistra administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu telpiskos datus par Latvijas teritoriju uz VZD FTP servera DGN formātā

  • nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi var@vzd.gov.lv 1 reizi gadā saņemt Adrešu reģistra grafisko datu eksportu ar objektu nosaukumiem (DGN) datņu formātā

Dati VIS savietotājā

Pašvaldības var izmantot Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu ar kuru var saņemt Kadastra teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas Republikas teritorijā. Dati tiek nodoti *.xml formātā, pašvaldību datu bāzēs ir ieintegrēta to saņemšana.

Integrācijas serviss izveidots, lai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 23.1. punktam pašvaldību izveidotajām komisijām nodrošinātu iespēju bez maksas saņemt Kadastra teksta datus, kas tām nepieciešami likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1. pantā noteikto pienākumu (uzraudzīt ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu) veikšanai.

VZD secināja, ka Integrācijas servisa piedāvāto funkcionalitāti pašvaldības var izmantot Sociālās  funkcijas  un piedziņas funkcijas veikšanai.

Integrācijas servisa izmantošanai ir jānoslēdz vienošanās. Vienošanās ir noslēgušas un integrācijas servisu izmanto 118 pašvaldības.

VZD nodod 1 reizi gadā (1.janvārī) Valsts informācijas sistēmu savietotājam Kadastra un Adrešu reģistra datus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm, kā to paredz Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumi Nr. 1347

Publiskā pakalpojuma līgums

Aicinām iepazīties ar publiskā pakalpojuma līgumu:

Veidlapas publiskā pakalpojuma līguma noslēgšanai