Ja konstatējat, ka ATIS reģistrētie dati neatbilst faktiskajai situācijai apvidū, Jums ir jāvēršas pie ATIS datu sniedzēja, informējot to par datu neatbilstību situācijai apvidū un lūdzot tam iesniegt vai aktualizēt ATIS datus. ATIS datu sniedzēja pienākums iesniegt un aktualizēt ATIS datus noteikts Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 10. pantā

Kur iegūt informāciju par ATIS reģistrētajiem datiem?

Portālā Kadastrs.lv pieejamajā e-pakalpojumā “ATIS dati par savām zemes vienībām” Kadastrā reģistrētas zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs (izņemot dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošas zemes vienības domājamās daļas īpašnieks) bez maksas var saņemt aktuālos ATIS datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātājām teritorijām un objektiem, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas.

Kas ir ATIS datu sniedzējs un kur iegūt informāciju par ATIS datu sniedzēju?

Atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 5. pantam ATIS datu sniedzējs ir objekta īpašnieks (valdītājs) vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu (turpmāk — atbildīgā institūcija).

ATIS datu sniedzēji noteikti Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 7.  un 8. pantā.

Informācija par ATIS datu sniedzējiem, kuru dati ir iekļauti ATIS pieejama šeit.

Jautājumus Dienestam var iesniegt:

Ja konstatējat, ka ATIS dati par apgrūtinātām teritorijām atšķiras no zemes vienībai Kadastrā reģistrētajiem* datiem vai informācijas, kas norādīta zemes robežu plānā vai apgrūtinājumu plānā, ir jāierosina Kadastra datu aktualizācija.

Kur iegūt informāciju par ATIS reģistrētajiem datiem un Kadastra datiem?

Portālā Kadastrs.lv pieejamajā e-pakalpojumā “ATIS dati par savām zemes vienībām” Kadastrā reģistrētas zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs (izņemot dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošas zemes vienības domājamās daļas īpašnieks) bez maksas var saņemt aktuālos ATIS datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātājām teritorijām un objektiem, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas.

Informācija par Kadastrā reģistrētajiem apgrūtinājumiem pieejama portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumā “Mani dati kadastrā” .

Kādus apgrūtinājumus reģistrē Kadastrā?

Šobrīd datus par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem Dienests Kadastrā reģistrē un aktualizē atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, pamatojoties uz:

  • zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem (apgrūtinājumiem, kas norādāmi situācijas vai apgrūtinājumu plānā – piemēram, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos, zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa, kā arī zemes īpašniekam nepiederošu būvi vai būves daļu);
  • aktuālu zemes robežu apgrūtinājuma plānu (kas ir zemes kadastrālās uzmērīšanas dokuments);
  • ziņām, ko sniedz institūcijas, kas nosaka attiecīgo apgrūtinājumu (piemēram, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde);
  • pašvaldības izziņu (apgrūtinājumiem, kas nodibināts uz pašvaldības lēmuma vai saistošo noteikumu pamata - piemēram, apgrūtinājumiem, ko izraisa aizsargjoslas ap kapsētām, aizsargjoslas ap vietējas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, aizsargjoslas gar ielām pilsētās un ciemos (sarkanās līnijas), aizsargjoslas gar autoceļiem lauku apvidos, u.c.);
  • iesniegtajiem dokumentiem, ceļa servitūta teritoriju, ūdens lietošanas servitūta teritoriju, ēku servitūta teritoriju.

Plānots, ka no 2025. gada datus par zemes vienības apgrūtinājumiem Kadastrā reģistrēs no ATIS datiem, nevis no  iepriekš uzskaitītajiem datu avotiem.

Kā aktualizēt Kadastrā reģistrētos apgrūtinājuma datus?

Datu aktualizāciju atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, Dienestā ierosina zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (mērnieks). Tāpēc jāvēršas pie mērnieka, lūdzot aktualizēt apgrūtinājuma plānu.

Datu aktualizāciju atbilstoši institūciju, kas nosaka attiecīgo apgrūtinājumu, sniegtajām ziņām, Dienestam ierosina  minētās institūcijas. Tāpēc jāvēršas attiecīgajā institūcijā, lūdzot tai veikt datu aktualizāciju Kadastrā.

Datu aktualizāciju atbilstoši vietējās pašvaldības izziņai Dienestā var ierosināt, izmantojot pakalpojumu “Datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā uz saņemtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments ”, ja iesniegumam ir pievienota pašvaldības izziņa.

Apgrūtinājumu “servitūta teritorija” aktualizāciju ierosina:

  • vēršoties rajona (pilsētas) tiesā ar nostiprinājuma lūgumu “Nostiprinājuma lūgums ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā” (ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā);
  • pieprasot Dienesta pakalpojumu “Servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija vai dzēšana ” (ja zemes vienība nav ierakstīta zemesgrāmatā).

Pēc tam, kad ar 2025. gadu Kadastrā būs uzsākta apgrūtinājumu aktualizācija no ATIS, Kadastra datu aktualitāte būs atkarīga tikai no ATIS reģistrētajiem datiem. Tāpēc, konstatējot, ka ATIS dati neatbilst faktiskajai situāciju apvidū, jāvēršas pie ATIS datu sniedzēja, lūdzot tam iesniegt vai aktualizēt datus ATIS.