Valsts zemes dienests ir valsts iestāde. Mūsu darbu pārrauga tieslietu ministrs.

Valsts zemes dienests atbild par:

  • Valsts adrešu reģistru;
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu;
  • Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu;
  • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālo datu bāzi,
  • Kadastrālo  vērtēšanu;
  • Zemes reformu.

Valsts adrešu reģistrā ir reģistrētas visas Latvijas adreses.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienību, māju un dzīvokļu raksturojoša informācija.

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā ir reģistrētas zemes vienības , kurām ir noteiktas aizsargjoslas, kurās atrodas īpaši aizsargājamās teritorijas vai citi īpaši ierobežojumi.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāze ir karte, kurā ir attēloti virszemes objekti – koki, kalni, mājas  tilti, gan pazemē esošie vadi un caurules.

Kadastrālā vērtēšana ir zemes vienības, mājas un dzīvokļa novērtēšana izmantojot nekustamā īpašuma tirgus datus un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus.

Zemes reforma ir zemes īpašumtiesību atgriešana tiem  cilvēkiem kam tā piederēja līdz 1940. gadam vai to mantiniekiem .