Zemes kadastrālā uzmērīšana

Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 562  "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība"

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” (spēkā no 01.05.2007. līdz 02.06.2011.)

Zemes lietojumu/īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana un Zemes ierīcības projektu (zemes reforma) izstrādāšana (Instrukcijas,pavēles, rīkojumi, vēstules. Izdotas līdz 2007. gada 1. maijam)

Zemes robežu ierādīšana ar grafiskām metodēm 

  Zemes robežu instrumentālā uzmērīšana            

   • 13.01. 2004., VZD  rīkojums Nr.29. Spēkā no 13.01.2004;
   • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, 12.05.2003. VZD rīkojums Nr. 215. Spēkā no 01.06.2003;
   • Par izmaiņām LR VZD 2003. gada 12. maija rīkojumā Nr. 215 „Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā””, 13.06.2003.,  VZD rīkojums Nr. 272;
   • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, VZD 16.07.2003 rīkojums Nr. 310. Spēkā no 15.09.2003;

   Zemes ierīcības projektu izstrādāšana (Zemes reforma)

   Pilsētās:
    Lauku apvidus teritorijas:

     Citi dokumenti saistībā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu projektēšanu

       Latvijas ģeodēzisko zīmju ALBUMS. VZD, 2002. gada 11. oktobra rīkojums nr. 388 (27,65 MB, PDF)

       

      Būvju kadastrālā uzmērīšana

      Būvniecības likums

      Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

      Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

      Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"

      Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

      Būvniecības likums (spēkā no 13.09.1995. līdz 01.10.2014.)

      Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" (spēkā no 01.01.2010. līdz 01.06.2017., piemērojami līdz 14.06.2018.)

      Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” (spēkā no 01.05.2007. līdz 02.06.2011.)

      Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (spēkā no 01.05.2004. līdz 01.10.2014.)

      Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā no 01.07.1997. līdz 01.10.2014.)