Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto “Valsts zemes dienesta nolikumu”.

VZD ir šādas funkcijas:

 •  nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
 •  nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
 •  nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
 •  nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
 •  veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
 •  piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
 •  veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.
Valsts zemes dienests

Misija un vīzija

Vīzija

VZD ir sabiedrībai atvērta, uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde - stabils pamats ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai!

Misija

Mēs darbojamies sabiedrības interesēs, uzkrājot informāciju un sniedzot daudzveidīgus, kvalitatīvus pakalpojumus valsts ģeogrāfiskās informācijas un zemes pārvaldības jomā.

Stūrakmeņi

Lai īstenotu misiju un sasniegtu nospraustos stratēģiskos mērķus, mūsu galvenie stūrakmeņi ir:

 • darbības orientācija uz klientu;
 • modernas tehnoloģijas;
 • gudrs, izglītots un motivēts personāls;
 • komunikācija ar sabiedrību.

Vērtības

Savā darbībā un stratēģisko mērķu sasniegšanā mēs ievērojam šādas pamatvērtības:

 • godīgums;
 • atbildība;
 • profesionalitāte;
 • atvērtība (sadarbība un dialogs).

VZD Ētikas kodekss

VZD Ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus, lai uzlabotu VZD darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību VZD interešu konflikta risinājumus, darbinieku un ierēdņu tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu. 

Klientu apkalpošanas standarts nosaka VZD klientu apkalpošanas pamatprincipus, prasības informācijas izvietošanai  un darba vietas iekārtojumam, konsultāciju sniegšanai pa tālruni un elektronisko pastu, kā arī kritērijus klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai, lai nodrošinātu uz klientu orientētu efektīvu apkalpošanu, veicinātu un nepārtraukti pilnveidotu vienotu klientu apkalpošanas kvalitāti darbā ar dažādām klientu grupām neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas vietas