Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto “Valsts zemes dienesta nolikumu”.

Atbilstoši nolikumam Dienestam ir šādas funkcijas:

 •  nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
 •  nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
 •  nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
 •  nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
 •  veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
 •  piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
 •  veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.
Valsts zemes dienests. Vizītkarte

Misija un vīzija

Vīzija

Dienests ir sabiedrībai atvērta, uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde - stabils pamats ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai!

Misija

Mēs darbojamies sabiedrības interesēs, uzkrājot informāciju un sniedzot daudzveidīgus, kvalitatīvus pakalpojumus valsts ģeogrāfiskās informācijas un zemes pārvaldības jomā.

Stūrakmeņi

Lai īstenotu misiju un sasniegtu nospraustos stratēģiskos mērķus, mūsu galvenie stūrakmeņi ir:

 • darbības orientācija uz klientu;
 • modernas tehnoloģijas;
 • gudrs, izglītots un motivēts personāls;
 • komunikācija ar sabiedrību.

Vērtības

Savā darbībā un stratēģisko mērķu sasniegšanā mēs ievērojam šādas pamatvērtības:

 • godīgums;
 • atbildība;
 • profesionalitāte;
 • atvērtība (sadarbība un dialogs).

1992. gada 15. decembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma likumu “Par Valsts zemes dienestu”. Dienests tika veidots apvienojot Lauksaimniecības ministrijas Valsts zemes ierīcības departamentu, Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentu, virkni ar šo nozari saistītos uzņēmumus, kā arī pašvaldību zemes ierīcības dienestus. 1993. gada 5. janvārī par Dienesta ģenerāldirektoru iecēla Gunti Grūbi. Dienests ir pakļauts Ministru kabinetam un atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. 

Dienesta struktūra tika veidota, tās pamatā liekot rajonu un pilsētu nodaļas, kurās koncentrējās galvenā, ar zemes reformas realizāciju saistītā darba izpilde. Metodiskai un organizatoriskai nodrošināšanai tika izveidoti trīs nozaru centri – Nacionālais mērniecības centrs, Nekustamā īpašuma vērtēšanas centrs un Latvijas zemes kadastra centrs. 

1999. gadā Dienestā tika veikta reorganizācija. 28 valsts zemes dienesta nodaļu vietā tika izveidotas 8 reģionālas nodaļas. Nozaru metodiskie centri tika iekļauti Dienesta centrālā aparāta sastāvā, izveidojot 6 nozaru pārvaldes, kas ne tikai veic metodisko vadību, bet atbild arī par darba organizāciju un rezultātiem visos dienesta līmeņos. Dienesta reģionālo nodaļu sastāvā uz bijušo rajona nodaļu bāzes izveidoti reģionālo nodaļu biroji, kas veic sākotnējo datu sagatavošanu, to tālāku aktualizāciju, kā arī tieši strādā ar pasūtītājiem, uztur kontaktus ar pašvaldībām un valsts pārvaldes vietējām iestādēm.

No 2006. gada 1. janvāra, kad tika pabeigta Dienesta reorganizācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra rīkojumam Nr. 674 „Par Valsts zemes dienestu reorganizāciju”, dienests pilda sekojošas funkcijas: nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, nodrošina Valsts Adrešu reģistra darbību, aizsargjoslu informācijas sistēmas darbību un piedalās zemes reformas īstenošanā. Savukārt līdz Dienesta reorganizācijai veikto ģeodēzijas un kartogrāfijas darbu izpilde ir nodota Aizsardzības ministrijas izveidotajai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, bet mērniecības darbu izpilde nodota Tieslietu ministrijas izveidotajai SIA „Latvijas Valsts mērniekam”.