Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto “Valsts zemes dienesta nolikumu”.

Dienestam ir šādas funkcijas:

  •  nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
  •  nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
  •  nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
  •  nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
  •  veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
  •  piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
  •  veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

Dienesta darbības stratēģija

 Ētikas kodekss

Dienesta Ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus, lai uzlabotu VZD darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Dienesta interešu konflikta risinājumus, darbinieku un ierēdņu tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu. 

Klientu apkalpošanas standarts nosaka Dienesta klientu apkalpošanas pamatprincipus, prasības informācijas izvietošanai  un darba vietas iekārtojumam, konsultāciju sniegšanai pa tālruni un elektronisko pastu, kā arī kritērijus klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai, lai nodrošinātu uz klientu orientētu efektīvu apkalpošanu, veicinātu un nepārtraukti pilnveidotu vienotu klientu apkalpošanas kvalitāti darbā ar dažādām klientu grupām neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas vietas

Valsts zemes dienests