Dienests vērš uzmanību uz kadastrālajā uzmērīšanā konstatētām, dabā esošām un Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrētām būvēm.

Saskaņā ar Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 36. un 37. punktu, būves pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto informāciju, ja viņš zemes vai būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatējis Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi. Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrēta būve NAV uzskatāma vai pielīdzināma Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai būvei. Informācijai par pirmsreģistrētu būvi ir informatīvs raksturs.

Būves pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic, piešķirot būvei tikai kadastra apzīmējumu, ierakstot apbūves laukumu un stāvu skaitu, un atbilstoši Dienestā saņemtajiem kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Dienests kadastra kartē attēlo būves atrašanās vietu zemes vienībā. Ņemot vērā, ka no dienas, kad piešķir kadastra apzīmējumu un iesniedz Dienestā kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, paiet zināms laiks, tad atsevišķos gadījumos kadastra kartē pirmsreģisrētās būves vēl nav attēlotas (piemēram, kadastrālā uzmērīšana ir iesākta un vēl nav pabeigta).

Pirmsreģistrētajām būvēm nav zināms galvenais lietošanas veids, būvju piederība un netiek aprēķināta kadastrālā vērtība, jo pilnā apjomā nav vēl iegūti un tāpēc netiek norādīti nepieciešamie būves kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamie dati. Lai aprēķinātu šo būvju kadastrālo vērtību, ir nepieciešams veikt darbības būves reģistrācijai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus tieši Dienestam vai Būvniecības informācijas sistēmā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta pirmā daļa uzliek par pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, — lietotājam ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. Lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli, saskaņā ar šī likuma 24. panta trešo daļu, pašvaldība var ierosināt  nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.

Saskaņā ar Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 30. punktu, lai Kadastrā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt ēkas datu deklarāciju vai inženierbūves datu deklarāciju. Papildus informācija par pakalpojuma pieteikumu pašvaldībai ir pieejama Dienesta tīmekļa vietnē. Maksa par pakalpojumu ir noteikta  noteikumos par Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību.

Lai sabiedrībai būtu pieejama aktuāla informācija par pirmsreģistrētajām būvēm, Dienests reizi ceturksnī (kārtējā gada februārī, maijā, augustā un novembrī) apkopo datus par pirmsreģistrētajām būvēm Kadastra informācijas sistēmā un publicē tos Latvijas Atvērto datu portālā maijā, augustā un novembrī) apkopo datus par pirmsreģistrētajām būvēm Kadastra informācijas sistēmā un publicē tos Latvijas Atvērto datu portālā.