Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, saprotami un efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, izveidots Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls. Tā ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas virzīti apstiprināšanai valdībā. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. Pēcāk Ministru kabineta sēžu atklātajā daļā var sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam

TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot sabiedrības pārstāvju (indivīdi, nevalstiskās organizācijas) iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. Tas veicina kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī inovācija sekmē atklātību un informācijas pieejamību par valsts pārvaldes darbu.

Valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, turpmāk viss glabājas TAP portālā un aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā vienotajā sistēmā.

Sabiedrības līdzdalība pabeigta

2022. gadā

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (līdz 2022. gada 13. novembrim). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi". Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 3. augustā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (noslēdzās 27. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Noteikumu projekts Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi (noslēdzās 2022. gada 19. aprīlī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2022. gada 19. aprīlī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (noslēdzās 2022. gada 20. maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi". Priekšlikumus var iesniegt līdz 19. aprīlim. (noslēdzās 2022. gada 19. aprīlī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām

2021. gadā

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (noslēdzās 2021. gada 30. decembrī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2021. gada 14. decembrī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" (noslēdzās 2021. gada decembrī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (noslēdzās 2021. gada 14. decembrī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem" (noslēdzās 2021. gada 23. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 “Valsts zemes dienesta nolikums” (noslēdzās 2021. gada 10. maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Likumprojektam "Grozījumi Zemes pārvaldības  likumā" (noslēdzās 2021. gada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" (noslēdzās 2021. gada 15. februārī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējam.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" (noslēdzās 2021. gada 26. janvārī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējam.

2020. gadā

Ministru kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam”  (noslēdzās 2020. gada 28. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Likumprojektam "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" (noslēdzās 2020. dada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

2019. gadā

Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2019. gada 6. decembrī). Lasīt paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (noslēdzās 2019. gada 26. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” (noslēdzās 2019. gada maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.