Informējam, ka VZD sākot ar 2016. gada janvāri nodrošina pašvaldībām iespēju bez maksas saņemt  Kadastra teksta datus par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamais īpašums, zemes vienība, būve, telpu grupa, zemes vienības daļa), t.sk. likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktā uzdevuma – izvērtēt tiesiskumu darījumiem ar lauksaimniecības zemi, izpildei, ar integrācijas servisu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) formātā.

Lai uzsāktu minētā servisa izmantošanu pašvaldības noslēdz ar VZD vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā par datu apmaiņu.

Integrācijas servisu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” pašvaldību tehnisko resursu uzturētājs ir integrējis Pašvaldības informācijas sistēmā (PVIS), un Kadastra teksta  datus  ar to varēs saņemt pēc piekļuves rekvizītu saņemšanas (Pašvaldības kontaktpersona saņems informāciju).

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam rakstīt uz e-pastu dap_help@vzd.gov.lv.

Turpmāk, VZD, saņemot pašvaldības pieprasījumu par informācijas saņemšanu likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktā uzdevuma – izvērtēt tiesiskumu darījumiem ar lauksaimniecības zemi, izpildei, ievērojot  Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”  pārejas noteikumu 38. punktā noteikto, informāciju sagatavos maksas pakalpojuma “Specializētā datu atlase par kadastra objektu” ietvaros.