Kadastrālo vērtību bāze ir:

 • Vērtību zonējums (karte ar homogēnām zonām) – katrai nekustamo īpašumu grupai savs zonējums;
  • Apbūves zemei – zemes bāzes vērtības, standartplatības un korekcijas koeficienti;
  • Lauku zemei – lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai, meža zemes bāzes vērtības katrai meža zemes kvalitātes grupai;
 • Ēkām – ēkas tipa bāzes vērtības, ēkas standartapjomi un korekcijas koeficienti;
 • Inženierbūvēm – inženierbūves tipu bāzes vērtības.

Kadastrālo vērtību bāzes izstrādi reglamentē:

 1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums – nosaka kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus;
 2. Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumi Nr. 103  "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi – nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību.

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam”. (2020., 2021. un 2022. gadā piemēro atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktam).

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam (attiecināms arī 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gadu).

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

 Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm: 

 Vērtību zonējumi: 

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (21. pielikums);
 • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (22. pielikums);
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011. gadā (23. pielikums);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums);
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2013. gadā (25. pielikums).

 

Atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 33. punktam VZD ir sagatavojis Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” un veicis aprēķinus sagaidāmajām kadastrālo vērtību izmaiņām. Jaunā kadastrālo vērtību bāze izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju (izmantoti 2016.-2019.gada 1.jūlijam reģistrētie nekustamā īpašuma tirgus darījumi).

Ministru kabineta noteikumu projekts (projekts, anotācija, protokollēmums, pielikumi).

Kopsavilkums par kadastrālo vērtību izmaiņām.

Ņemot vērā Kadastrālās vērtēšanas noteikumu 34. punktā noteikto, vienlaikus ar noteikumu projektu tiek publiskots plašāks kadastrālo vērtību bāzes  pamatojums:

2015. gada kadastrālo vērtību bāze

 2014. gada 1. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 379 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam“.

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2015. gadam

2014. gada kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2013. gada 1.oktobra noteikumi Nr. 1022 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam.

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2014. gadam

2013. gada kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 391 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam”

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2013. gadam

2012. gada kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumi Nr.443 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2012. gadam”

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2012. gadam

2011. gada kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2010. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 537 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011. gadam”

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2011. gadam

Vērtību zonējumi:

2010. gada kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumi Nr. 948 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.192)

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzi un tās izmaiņām.

Pārskats par inženierbūvju bāzes vērtību noteikšanu 2010.gadam

Vērtību zonējumi:

 •  lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 •  meža zemes zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 •  dzīvojamo māju apbūves zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 •  rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums (izstrādāts 2008. gadā);
 •  komercobjektu apbūves zonējums (izstrādāts 2009. gadā);