Apstrādes nolūks (mērķis) Valsts zemes dienesta uzturēto datu pieejamības nodrošināšana, informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām un e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, kā arī informācijas sistēmas lietotāju un e-pakalpojumu saņēmēju identifikācija un veikto darbību auditācija, Valsts zemes dienesta darbības dokumentēšana
Juridiskais pamats Valsts pārvaldes iekārtas likums;
Valsts informācijas sistēmu likums;
Likums “Par grāmatvedību”
Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi
Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi

un citi ārējie normatīvie akti, kas nosaka attiecīgā pakalpojuma pieprasīšanu vai saņemšanu
Datu subjekts Klients vai tā pilnvarotā persona, klienta iesniegtajā dokumentā norādītā persona
Datu apjoms
  • vārds un uzvārds;
  • personas kods;
  • adrese;
  • telefona numurs (ja persona norāda);
  • elektroniskā pasta adrese (ja persona norāda).
Datu ieguves avots Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas komponente “Vienotā pieteikšanās”, iesniegums vai iesniegumam pievienots dokuments un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīgi, ilgstoši vai īslaicīgi atbilstoši lietu nomenklatūrai