Apstrādes nolūks (mērķis) Kadastra darbības nodrošināšana, nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma objektu reģistrācija un kadastra datu aktualizācija
Juridiskais pamats Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 47 “Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu
Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452
Datu subjekts Nekustamā īpašuma vai nekustamā īpašuma objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs un persona, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā apbūves tiesīgā attiecībā uz būvi, kas celta uz apbūves tiesību pamata
Datu apjoms
 • personas kods;
 • vārds (vārdi) un uzvārds;
 • deklarētā dzīvesvietas adrese vai, ja tādas nav, reģistrētā dzīvesvietas adrese, vai, ja tādas nav, personas norādītā adrese;
 • papildu adrese (adreses);
 • valstiskā piederība un tās veids;
 • personas statuss (dzīvs, miris)/ (īpašnieks, bijušais īpašnieks).
Datu ieguves avots
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Iedzīvotāju reģistrs);
 • Tiesu administrācija (Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata);
 • AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".
un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
 • publiska persona valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai
 • privātpersona, ja pastāv kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pantā noteiktajiem pamatojumiem
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīgi