Vēršam uzmanību, ka saskaņā 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47. apakšpunktu turpmāk pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu VZD ir iesniedzams 10 darbdienu laikā pēc projekta apstiprināšanas, turklāt tas iesniedzams tikai elektroniski , sūtot to uz VZD klientu apkalpošanas centru elektroniskā pasta adresēm.

Saka rā ar grozījumiem Zemes ierīcības likumā no 2016. gada 1. janvāra vietējām pašvaldībām vairs nav pienākuma iesniegt VZD vienu apstiprinātā zemes ierīcības projekta eksemplāru un zemes ierīcības projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92.