Statistika no Kadastra

Kadastrā reģistrēto zemes vienību skaits, Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos, Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem, Kadastrā reģistrētās bet dabā neeksistējošas būves, Kadastrā reģistrētie kadastra objekti
Skatīt vairāk

Statistika no Adrešu reģistra

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības, Ciemu skaits, Objetu skaits Adrešu reģistrā
Skatīt vairāk

Statistika par kadastrālajām vērtībām

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsummas, Ēku kadastrālo vērtību kopsummas, Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsummas no 2011. gada – 2022. gadam
Skatīt vairāk