Pārskati tiek aktualizēti reizi mēnesī, ievērojot aktuālo datu bāzē uzkrāto tirgus informāciju, kas tiek papildināta katru dienu. Katrs pārskats tiek piedāvāts par trīs dažādiem laika periodiem – par gadu, pusgadu un ceturksni. Izvēle par „gadu” nozīmē, ka pārskats tiek attēlots par diviem pilniem iepriekšējiem gadiem, par „pusgadu”- par diviem pilniem iepriekšējiem pusgadiem, savukārt, par „ceturksni” – par diviem pilniem iepriekšējiem ceturkšņiem. Gadi mainās 1. februārī, pusgadi mainās 1. februārī un 1. augustā, bet ceturkšņi – 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā un 1. novembrī.

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītājus veido:

 • Dzīvokļu darījumu cenas;
 • Individuālo dzīvojamo māju darījumu cenas;
 • Individuālās apbūves zemes darījumu cenas;
 • Komerciālā rakstura apbūves zemes darījumu cenas;
 • Ražošanas uzņēmumu apbūves zemes darījumu cenas;
 • Lauksaimniecības zemes darījumu cenas;
 • Mežsaimniecības zemes darījumu cenas;
 • Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa (NĪLM);
 • Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta.

Statistiskie rādītāji:

 • Izmantotais darījumu skaits;
 • Minimālā vērtība;
 • Maksimālā vērtība;
 • Vidējā vērtība;
 • Nogrieztā vidējā vērtība (5%);
 • Nogrieztā vidējā vērtība (10%);
 • Moda (adaptēta visbiežāk sastopamā vērtība, kuras noteikšana balstās uz datu sadalījumu intervālos un biežumiem noteiktajos intervālos);
 • Mediāna;
 • Cenu līmenis.

Datu kopās ar darījumu sadalījumu pēc darījuma objekta NĪLM un darījumu sadalījumu pēc darījuma objekta tiek atspoguļots viens no statistiskiem rādītājiem (nosaukumā tiek precizēts kurš):

 • Darījumu skaits;
 • Zemes kopplatība;
 • Kopēja darījumu summa.

Darījuma objekti:

 • Izmantotais darījumu skaits;
 • Dzīvokļi;
 • Ēkas;
 • Ēkas un inženierbūves;
 • Inženierbūves;
 • Zeme;
 • Zeme ar ēkām;
 • Zeme ar ēkām un inženierbūvēm;
 • Zeme ar inženierbūvēm.

Tabulās attēlotas tikai teritorijas, kurās vērtību noteikšanai izmantojamo darījumu skaits ir vismaz trīs.

Visas darījuma summas un cenas ir EUR. Publicētiem datiem ir informatīvs raksturs, tie sagatavoti automātiski, neveicot manuālu darījumu analīzi. VZD neuzņemas juridisku vai finansiālu atbildību par sekām, kas radušās izmantojot publicēto informāciju un veicot attiecīgus secinājumus.

Aicinām iepazīties ar Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus statistiskie rādītājiem Latvijas Atvērto datu portālā.