Ja iesniegums adresēts VZD un zemesgrāmatai

Vēršam uzmanību, ka Dienestam un zemesgrāmatu integrēto procedūru gadījumā pilnvarojuma dokumenta oriģināls jāiesniedz Dienestā.

Gadījumos, ja minēto dokumentu saturs attiecas uz pastāvīga nekustāmā īpašuma izveidošanu zemesgrāmatā, tad šo dokumentu oriģināli Dienestā tikai jāuzrāda (piemēram, dokumentā minēts, “izveidot jaunus nekustamos īpašumus”, “sadalīt nekustamo īpašumu divos (trijos…) nekustamos īpašumos”  utml.

Ja pilnvarojuma dokumenta oriģināls jau ir iesniegts:

  •  atbilstošajā tiesā – iesniegumā jānorāda atbilstošās tiesas nosaukums, zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai un nodalījuma numurs*
  •  Dienestā – iesniegumā jānorāda kadastra objekta kadastra numurs vai kadastra apzīmējums, kura reģistrācijas vai datu aktualizācijas pakalpojuma ietvaros pilnvarojuma dokumenta oriģināls iesniegts Dienestā jau iepriekš.*

Ja dokumentu iesniedzējs nevar noradīt Iesniegumā prasīto informāciju par pilnvarojuma dokumenta oriģinālu, tad vienmēr iesniedzams vai uzrādāms jauns pilnvarojuma dokumenta oriģināls.

Rekomendējam izmantot VZD izstrādāto Iesnieguma, kas adresēts Dienestam un atbilstošajai tiesai, sagatavi.

Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par iesniegumam, kas adresēts Dienestam un atbilstošajai tiesai, pievienojamo dokumentu noformējumu:

Ja Iesniegums adresēts Dienestam

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai pašrocīgi paraksta ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarota persona, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu  (Administratīvā procesa likuma 38. pants).

Ja pilnvarojuma dokuments (pilnvara, līgums, lēmums) jau ir iesniegts Dienestā iepriekš veikta pasūtījuma ietvaros, klients, veicot jaunu pasūtījumu, var neiesniegt atkārtoti šo pilnvarojuma dokumentu, bet tad iesniegumā jānorāda:

  • iepriekš veiktā pasūtījuma numuru un / vai kadastra objekta kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu, kura reģistrācijas / datu aktualizācijas vai cita pakalpojuma ietvaros pilnvarojuma dokuments tika iesniegts Dienestā;
  • pilnvarojuma devēju, datumu un numuru (ja klientam tas ir zināms). 

Dienestā iepriekš iesniegtajam pilnvarojuma dokumentam ir jābūt ar juridisko spēku, derīgam uz pasūtījuma veikšanas dienu (pilnvarojuma dokumentā norādītais termiņš nav beidzies un pilnvarojuma apjoms ir pietiekams konkrētā pasūtījuma veikšanai).

Ja  Dienestā iepriekš iesniegtais pilnvarojuma dokuments nebūs ar juridisko spēku vai pilnvarojums nebūs pietiekams, klientam jāiesniedz jauns pilnvarojuma dokuments. Ja klients neiesniegs jaunu pilnvarojuma dokumentu, Dienestā  pieņems lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez virzības.

Ierosinot datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastrā, rekomendējam izmantot VZD izstrādāto Iesnieguma, kas adresēts Dienestā, sagatavi.