Telpu grupas lietošanas veidu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē atbilstoši būvatļaujai, paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

Labiekārtojumi

Telpu grupai reģistrētais  inženiertehniskais aprīkojums (elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde, apkure, karstā ūdens apgāde, kanalizācija, sanitārtehniskā telpa)

Ja būves vai telpu grupas dati neatbilst faktiskajai situācijai apvidū,  īpašniekam ir jāvēršas Dienestā.

Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu neatbilstība faktiskajai situācijai var rasties laika tecējuma rezultātā vai īpašnieka veikto darbību rezultātā. Laika tecējuma neatbilstības ir būves nolietojuma dabīgās izmaiņas, kā rezultātā ir palielinājies būves nolietojums vai būve ir sagruvusi. Visas pārējās faktiskajai situācijai apvidū neatbilstības ir klasificējamas kā īpašnieka veikto darbību rezultāts, piemēram, būves pārbūve, atjaunošana, nojaukšana, lietošanas veida maiņa, labiekārtojumu (inženiertehniskā aprīkojuma) izbūve vai demontāža.

Lai aktualizētu datus par būves nolietojumu, apjoma rādītājiem vai labiekārtojumiem, jāvēršas Dienestā klientu apkalpošanas centros, ierosinot būves vai telpu grupas  datu aktualizāciju.