Apstrādes nolūks (mērķis) Nodrošināt iesnieguma par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem iesniedzēja saistību ar saraksta zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem iekļauto zemes vienību, uzkrāt datus par iesnieguma iesniedzēja statusu un radniecības pakāpi ar bijušo zemes īpašnieku, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja īpašums Latvijas Republikā
Juridiskais pamats Likums Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos
Likums Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās
Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 „Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem”.

Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452.
Datu subjekts Iesnieguma par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem iesniedzējs
Datu apjoms
  • vārds un uzvārds;
  • personas kods;
  • kontaktinformācija saziņai (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
  • informācija par to, ka persona ir politiski represēta vai 1. grupas invalīds.
Datu ieguves avots Iesnieguma par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem iesniedzējs un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
  • publiska persona valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai
  • privātpersona, ja pastāv kāds no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pantā noteiktajiem pamatojumiem
Datu glabāšanas laikposms  Pastāvīgi