Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veic zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas - mērnieki. 

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus var veikt sertificēts mērnieks viens pats vai mērnieku brigāde, kur ietilpst sertificēts mērnieks un viņa palīgs (palīgi). Sertificēta mērnieka palīgi nav tiesīgi patstāvīgi veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī sertificēts mērnieks nav tiesīgs parakstīt citu personu sastādītos dokumentus.

Lai pārliecinātos, vai mērnieks ir sertificēts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, mērniekam jālūdz:

  •  uzrādīt sertifikācijas centra izdotu apliecību vai
  •  uzrādīt sertifikāta kopiju un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, vai
  •  nosaukt tā numuru un uzrādīt personu aplicinošu dokumentu.

Maksas pakalpojuma sniegšana zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu jomā bez Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" noteiktajā kārtībā iegūta sertifikāta ir uzskatāma par krāpšanu un ir krimināli sodāma rīcība (atbisltoši Krimināllikumam).

Ja mērnieks nevar uzrādīt kādu no sertificētam mērniekam nepieciešamajiem dokumentiem (apliecību vai sertifikāta kopiju), zemes īpašniekam ir tiesības lūgt pārtraukt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus.

Ja radušās sūdzības par sertificētu mērnieku profesionālo darbību, ar tām jāvēršas tajā sertificēšanas institūcijā, kur konkrētajam mērniekam izsniegts sertifikāts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, kas noteikts Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 48. punktā.

Ar zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto personu sarakstiem var iepazīties sertifikācijas centru interneta vietnēs: