Sagatavojot dokumentus par būvi, pašvaldībai ir pienākums iepazīties un ņemt vērā Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju par kadastra objektu.

Pirms pašvaldības sagatavo būves datu deklarāciju pašvaldībai ir jāiepazīstas ar reģistrēto informāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pašvaldībai ir pienākums pārbaudīt, vai interesējošais objekts ir vai nav reģistrēts sistēmā, kā tas ir reģistrēts – kā viena ēka vai kā vairākas blakus stāvošas (bloķētas) ēkas? Vai ēka, kuru pašvaldība vēlas deklarēt, neatrodas vietā, kur sistēmā jau ir reģistrēta cita ēka, tātad, iepriekšējā ēka no kadastra būtu jādzēš, u.tml.?

Kā rīkoties, ja pašvaldība vēlas deklarēt kā atsevišķu ēku to, kas, izrādās, ir tikai daļa no Kadastra informācijas sistēmā nepilnās tehniskās inventarizācijas datu apjomā jau reģistrētās ēkas?

Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā ēka faktiski dabā neeksistē, bet tās vietā ir cita ēka, par kuru pašvaldība vēlas VZD iesniegt deklarāciju, tad pašvaldībai reizē jāveic reģistrētās ēkas datu aktualizācija (t.i., dzēšana, Būvniecības informācijas sistēmā sagatavojot attiecīgo informāciju par kadastrā reģistrētās ēkas neesību) un jaunas ēkas reģistrācija. Vēršam uzmanību, ka VZD nav tiesīgs patvaļīgi dzēst būvi uz iesniegtās deklarācijas pamata par citas ēkas reģistrāciju.

Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta viena ēka, tad pašvaldība divas vai vairāk jaunas ēkas vienlaicīgi var deklarēt tajā paša vietā, kur agrāk bija viena ēka, ja vispirms dzēš kadastrā reģistrēto ēku, Būvniecības informācijas sistēmā sagatavojot informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās ēkas neesību. Šādi pašvaldība visvienkāršākajā veidā var īstenot ēkas sadalīšanu un kadastra datu aktualizēšanu atbilstoši Kadastra likuma 63.1 panta otrajā daļā noteiktajam principam, ka sadalot ēku, jaunās ēkas tiek reģistrētas kā ēkas ar jauniem kadastra apzīmējumiem. Pēc ēkas sadalīšanas neviena no jaunajām ēkām nesaglabās veco kadastra apzīmējumu.

Ja kadastrā reģistrētā ēka faktiski eksistē, bet tai ir mainīt apjoma rādītāji un pašvaldība vēlas kadastrā šos datus aktualizēt, tad atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 64. pantam deklarācijā obligāti ir jābūt norādītam šīs kadastrā reģistrētās ēkas kadastra apzīmējumam.

Visās situācijās ir jāņem vērā, ka pašvaldība, atbilstoši Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi, ēkas datu deklarāciju var iesniegt:

  • ja ēka Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta (30.1. apakšpunkts);
  • ja ēka Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta NTI datu (masveida apsekošanas rezultātā) apjomā (87.5.2. apakšpunkts);
  • ja ēka Kadastra informācijas sistēmā  ir reģistrēta pilnās tehniskās inventarizācijas datu apjomā, bet ēkai uzmērīšanas brīdī bija tikai pamati (87.5.3. apakšpunkts);
  • jau deklarētas ēkas datu aktualizācijai ar jaunu deklarāciju (87.5.1. apakšpunkts).

Kadastra informācijas sistēmā būves dzēšana, pamatojoties uz Būvniecības informācijas sistēmas elektronisko paziņojumu par būves neesību, notiek automātiski un bez maksas

Papildus informācija par ēkas deklarēšanu: