1997. gada 30. oktobrī pieņemtais likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” nosaka kārtību,  kādā pabeidzama zemes reforma lauku apvidos.

Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturtās daļas uzdevuma izpildi VZD piedāvā iepazīties ar zemes reformas pabeigšanas procesa organizēšanas shēmu: